PONUKA GEODETICKÝCH PRÁC :

PONUKA GEODETICKÝCH PRÁC :


PONUKA GEODETICKÝCH PRÁC :

    * Geodézia v katastri nehnuteľností
          o Geometrické plány
          o Vytyčovánie hranic pozemkov
          o Zhustenie sietí bodov PBPP
          o Zmluvy, dohody, žiadosti a návrhy k nehnuteľnostiam
    * Inžinierská a stavebná geodézia
          o Geodetické činnosti v investičnej výstavbe
          o Geodetické činnosti pre stavebníkov svojpomocne zameraných
    * Mapovanie
          o Digitálne tématické mapy pre správne účely
          o Digitálne mapové podklady pre projektovanie stavieb
    * Špeciálna geodézia
          o Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora ,projektanta a dodávateľa stavby.

 
GEODÉZIA V KATASTRI NEHNUTEĹNOSTI :

Geometrické plány

    * Geometrický plán pre vyznačenie stavby (neodkladný doklad ku kolaudácií stavby)
    * Geometrický plán pre vyznačenie rozostavanej stavby (obvykle dôležitý doklad k získániu úveru)
    * Geometrický plán pre rozdelenie pozemku
    * Geometrický plán pre zmenu hranice pozemku
    * Geometrický plán pre doplnenie v katastri o pozemek vedený dosiaľ v E-zjednotenej evidencií.
    * Geometrický plán pre vyznačení vecného bremena (práva, ktoré obmedzujú vlastníka pozemku v prospech iného)

Vytyčovanie vlastnických hraníc pozemkov:

    * Vlastnické hranice pozemkov evidovaných v katastri nehnuteľností na LV C stav.
    * Vlastnické hranice pozemkov dosiaľ vedených v E zjednotenej evidenci (poľnohospodárskych a  lesných pozemkov zlúčených v 50. a 60. rokoch  20.stor. do veľkých územných celkov)

 
INŽINIERSKÁ A STAVEBNÁ GEODÉZIA :

Geodetické činnosti v investičnej výstavbe:


    * Výkon funkcie autorizovaného geodeta /zodpovedný geodet v minulosti/pre stavby nad 500 000sk/16597 Eur/,

      pre investora aj dodávateľa realizovaných stavieb.Kontolné merania počas výstavby na stavebných objektoch stavby.

    *Priestorové a podrobné vytyčovacie prace líniových a plošných stavených objektov stavby 
    * Zaistenie podkladov pre majetkoprávne vysporiadanie
    * Vytýčenie priestorovej polohy,podrobné vytýčenie tvaru a rozmerov objektov stavieb a vytýčenie terénných úprav
    * Kontrolné (overovacie) meranie objektov stavieb počas výstavby a terénných úprav pri realizácií v priebehu výstavby
    * Zameranie skutočného vyhotovenia stavieb+vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavieb
    * Zameranie inžinierských sietí a vyhotovenie dokumentácie pokládky inžinierských sietí
    * Určenie kubatúry hmoty (skládok, projektovaných násypov a výkopov apod.)
    *Vytyčovanie železníc,zhlaví ,výhybiek a železničných mostov  a objektov železníc -železničná geodézia

    * Vytyčovanie diaľníc-diaľničná geodézia

GEODETICKÉ ČINNOSTI PRE DROBNÝCH STAVEBNÍKOV :


    * Tvorba mapových podkladov pre projekt jednoduchej stavby a terénné úpravy
    * Vytyčenie priestorovej polohy,podrobnévytýčenie tvarov a rozmerov objektov stavby a vytyčenie terénných úprav - vyznačenie pôdorysu      budúcej stavby v teréne, výškové vytýčenie dna základovej škáry-jamy stavby
    * Vyhotovenie geodetickej dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby - geodetické zameranie dokončenej stavby a vyhotovenie geodetickej části dokumentácie skutečného vyhotovenia stavby
    * Zameranie trasy a zpracovanie dokumentácie prípojok inženierských sietí - vodovodné, kanalizačné, plynové, elektrické prípojky k rodinným domom,alebo iným budovám
    * Určenie kubatury hmoty


MAPOVANIE :

Digitálné účelové mapy pre správne účely:

    * Digitálné základné mapy závodov,železničné mapy,mapa dialnice.   
    * Digitálné základné mapy priemyslových areálov (areály veľkoskladov, predajné areály, výstavné areály apod.)
    * Digitálné tematické mapy parkových úprav pre dendrologické priezkumy a projekty

Digitální mapové podklady pro projektovánie :

    * Digitálné mapové podklady pre projektovanie v investičnej výstavbe formát DXF,DWG-AutoCad,Microstation v Geuse,Kokeši
    * Digitálné mapové podklady pre projektovanie pre súkromých stavebníkov, hlavne pre stavebníkov rodinných domov

 
ŠPECIALNA GEODÉZIA :

Geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka,investora,projektant a dodávateľa stavby


Medzi geodetické činnosti podľa zvláštnych požiadaviek zákazníka patrí napríklad:

    * zameranie priestorovej polohy umiestenia stavby a podrobné vytýčenie v teréne a začlenenie stavby podľa vykonávacej PD
    * zameranie podlahovej plochy priestor určený k prenájmu pre informáciu nájomcu o skutočnej prenajatej ploche.

      -atdˇ.