SADZOBNÍK- (GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC) Rok.2021

SADZOBNÍK- (GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC) Rok.2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADZOBNÍK

 

PRE NAVRHOVANIE  CIEN

GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH

PRÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Repáň

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-570-2620-4

SADZOBNÍK PRE NAVRHOVANIE CIEN

GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC

 

 

Január 2021, I. vydanie, elektronická verzia

 

ISBN 978-80-570-2620-4

 

Materiál obsahuje odporúčaný postup navrhovania ponukových cien.

 

Vydavateľ: Ing. Peter Repáň, Pustá dolina 18, 080 01 Prešov

 

Autor: Ing. Peter Repáň

 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli cennými radami a pripomienkami k zostaveniu tohto sadzobníka.

 

NEPREDAJNÉ!

 

 

OBSAH

 

 1. Úvod

 

 1. Základné pojmy

 

 1. Cenotvorba

 

 1. Dumping – cenové podvádzanie

 

 1. Poznámky k používaniu sadzobníka

 

 1. Základné kvalitatívne a dodacie podmienky

 

 1. Zoznam použitých skratiek

 

 1. Tabuľky výkonov s cenovými rozpätiami ponukových cien

 

Skupina 01

Určovanie parametrov geodetických bodov

Skupina 02 

Tvorba účelových máp veľkých mierok

Skupina 03

Tvorba účelových máp a geodetických podkladov pre železničnú infraštruktúru

Skupina 04

Samostatné prvky polohopisu

Skupina 05 

Tvorba geometrických plánov a podkladov pre nakladanie s nehnuteľnosťami 

Skupina 06 

Projektovanie a vykonanie jednoduchých pozemkových úprav

Skupina 07 

Digitalizácia a transformácia podkladov

Skupina 08

Určovanie objemov (kubatúr)

Skupina 09

Budovanie vytyčovacích sietí

Skupina 10 

Vytyčovanie stavebných objektov

Skupina 11

Meranie profilov

Skupina 12 

Meranie podzemných a nadzemných vedení

Skupina 13

Meranie optických alebo metalických telekomunikačných vedení

Skupina 14

Meranie potrubných rozvodov

Skupina 15 

Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia stavieb

Skupina 16 

Vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

Skupina 17 

Meranie posunov a pretvorení

Skupina 18 

Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh

Skupina 19 

Hodinové sadzby

I.Úvod

 

Téma stanovenia úrovne cien geodetických a kartografických prác je neustále intenzívne diskutovaná v celej komunite geodetov a kartografov. Koniec tejto diskusie je v nedohľadne, pričom niektoré otázky sa neustále opakujú, a preto sme sa rozhodli do nej prispieť nasledujúcimi úvodnými informáciami aj v tomto Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác (ďalej len „sadzobník“).

 

II.Základné pojmy

 

 • Cena je v ekonómii hodnota tovaru alebo služby vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (tovar, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty prenesenej opotrebovaním základných prostriedkov, spotrebovaných obežných prostriedkov a vynaloženej práce. Tým nie je povedané, že cena sa musí kvantitatívne rovnať hodnote, spravidla sa cena hodnote nerovná. Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich regulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá určitý rozsah výroby a spotreby. Ovplyvňovanie výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pôsobí cena na výrobu a spotrebu (ponuku a dopyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu (trhový mechanizmus). Cena je jediným prvkom marketingového mixu, ktorý produkuje zisk, ostatné produkujú náklady. Stanovenie cien a cenová konkurencia sa považuje za problém číslo jedna, ktorý by mal riešiť marketing.
 • Služby sú výsledok určitej ekonomickej činnosti, cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Služby predstavujú z hľadiska celého národného hospodárstva tzv. tretí sektor výroby, ktorý sa má významne zúčastňovať na tvorbe hrubého národného produktu.
 • Geodetické a kartografické činnosti, resp. služby patria podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008), vydanej dňa 01.01.2008 a spravovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pod kód/podtriedu 71.12.3 Geodetické činnosti, pričom celá úroveň je definovaná nasledovne: M Odborné, vedecké a technické činnosti – 71 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo – 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo - 71.12.3 Geodetické činnosti. Táto položka podtriedy úrovne 5 zahŕňa zememeračské činnosti a činnosti zameriavania hraníc pozemkov, činnosti hydrografického merania, činnosti podpovrchového merania, kartografické činnosti a činnosti súvisiace s geoinformatikou ako aj získavanie kartografických a priestorových informácií.
 • Ponuku na trhu tvorí objem tovarov a služieb určených na predaj za ceny, ktoré si stanovujú predávajúci.
 • Dopyt je kvantitatívne určená, peniazmi podložená potreba určitých tovarov a služieb, ktoré vstupujú na trh (popri ponuke).
 • Trhová cena je cena vyjadrujúca spoločenskú hodnotu tovaru a služieb v peniazoch, ktorá vzniká na základe ponuky a dopytu na trhu.
 • Cena spotrebiteľská je maloobchodná cena tovaru alebo služieb ako cena platená konečným spotrebiteľom.
 • Dumpingová cena, alebo skrátene dumping, je cena tvorená za účelom likvidácie konkurencie alebo za účelom prežitia na trhu, alebo za účelom etablovania sa na trhu. Dumping je jednou z foriem nekalej súťaže, resp. cenového podvádzania.

 

III.Cenotvorba

 

Pre problematiku oceňovania geodetických a kartografických výkonov platí na Slovensku základný právny predpis a to Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, (ďalej len „zákon“, alebo „zákon o cenách“), ktorý vychádza z trhových podmienok a využíva skúsenosti obsiahnuté v obdobných zahraničných právnych predpisoch (rakúskych, švajčiarskych, francúzskych a španielskych). Vo svojej podstate je založený na liberalizácii cien.

 

Cena geodetických a kartografických výkonov, či služieb podľa obchodného zákonníka je cenou, ktorú má objednávateľ zaplatiť za výkony a služby na základe uzavretej zmluvy o dielo. Obchodný zákonník umožňuje však aj dohodu o uzavretí zmluvy o dielo aj bez určenia ceny. Pri zmluvách o dielo sa na určovanie ceny spravidla využíva osobitný inštitút, a to „rozpočet“. Rozpočet je spôsob určenia ceny na základe kalkulácie nákladov, ku ktorým sa pripočíta požadovaná výška zisku.

Tento spôsob sa uplatňuje predovšetkým v investičnej výstavbe. Cena určená na základe rozpočtu je obvykle cenou konečnou, preto správne určenie potrebných nákladov a ich ocenenie je prvoradým záujmom zhotoviteľa geodetických a kartografických prác.

 

Pri poskytovaní služieb, stojíme pred dilemou, akým spôsobom stanoviť cenu. Môžeme stanoviť cenu za časovú jednotku práce, napr. za hodinu, ale zákazníka zvyčajne zaujíma cena za výkon celej služby. Vhodné je vychádzať z ceny za hodinu a odhadnúť celkový čas potrebný na výkon, resp. realizáciu služby.

 

Sledujúc súčasný vývoj, alebo lepšie povedané, kolaps cien geodetických a kartografických prác na Slovensku, nám napadlo, či si geodeti a kartografi vedia spočítať, aké majú požadovať od zákazníkov finančné odmeny za svoje služby. Tieto odmeny by mali totiž pokrývať nevyhnutné náklady na vykonávané práce, vrátane „normálnej“ mzdy a primeraného zisku tak, aby nebolo nutné dotovať našich zákazníkov z rodinného rozpočtu, firemných úspor, resp. z iných výnosnejších činností alebo obchodov.

 

Pre potreby kalkulácie si musíme ujasniť nasledujúce pojmy:

 

 • Fixné náklady sú priame mzdové náklady, nepriame mzdové náklady (mzda za nevýrobný čas riadiacich a administratívnych pracovníkov), náhrady za dovolenku, odvody do fondov a pod.

 

 • Variabilné náklady sú výrobné a nevýrobné materiálové výdaje (meračské značky, kancelárske potreby, meračské pomôcky, odpisy za hmotný a nehmotný investičný majetok ako aj hmotný a nehmotný investičný majetok stopercentne odpisovaný pri nákupe a pod.). Ďalej sú to výdaje za služby materiálovej a nemateriálovej povahy (oprava a údržba prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, pohonné hmoty, telekomunikačné služby, nájomné, poplatok za energie, odborné školenia a pod.).

 

 • Produktívne hodiny sú tie hodiny, ktoré dokážeme predať zákazníkovi, teda skutočný produktívny čas, kedy reálne vykonávame našu podnikateľskú činnosť. Samozrejme musíme zarobiť aj na čas (hodiny), ktorý strávime pri iných, pre firmu síce tiež potrebných, ale neproduktívnych činnostiach. Napríklad určitý čas bude vynaložený na administratívu, vedenie účtovníctva, nákup materiálu, styk s úradmi a pod. Ďalej budeme potrebovať čas aj na regeneráciu (dovolenku) a mali by sme počítať aj s prípadnou chorobou. Všetky tieto neproduktívne hodiny musíme pri kalkuláciách výpočtu produktívnych hodín odrátať od celkového kalendárneho fondu pracovnej doby.

 

Na základe hore uvedeného sme vo forme elektronickej prílohy k tomuto sadzobníku pripravili vzorovú kalkuláciu hodinovej sadzby geodeta a kartografa, ktorý pracuje v geodetickej a kartografickej spoločnosti. Do elektronickej tabuľky, ktorá je spracovaná vo formáte Microsoft Excel, je možné zadávať do žltých polí vlastné čísla, hlavne však očakávanú mesačnú hrubú mzdu a počet pracovníkov spoločnosti, ktorí musia vyrobiť peniaze na pokrytie nákladov, ako aj očakávaný zisk. Niektoré čísla sú do tabuľky vložené v aktuálnych platných hodnotách k dátumu vydania tohto sadzobníka, ako napr. povinné odvody. Ostatné sumy, ako variabilné ročné náklady spoločnosti alebo sumy odpisov sme vložili v hodnotách podľa našich skúseností a na základe konzultácií s inými kolegami. Tabuľku vo formáte Microsoft Excel si môžete stiahnuť z webového sídla Komory geodetov a kartografov na Internetovej adrese https://www.kgk.sk/.

 

IV.Dumping – cenové podvádzanie

 

V súčasnom období vládne na slovenskom trhu geodetických a kartografických služieb prevaha ponuky nad dopytom. Takýto stav prirodzene vedie, okrem iného, k znižovaniu cien týchto služieb v snahe získať akúkoľvek zákazku. Pokiaľ je znižovanie cien realizované optimalizáciou nákladov, zefektívnením pracovných postupov, nasadením dokonalejšej techniky alebo znížením vlastných mzdových nákladov, rabatov a zisku, tak sa jedná o prirodzené a legálne správanie v rámci voľného trhu. Akonáhle sa ale cena za služby zníži natoľko, že nepokrýva oprávnené náklady a je reálne dotovaná z iných zdrojov, jedná sa o jednu z foriem nekalej súťaže a to o cenový dumping, resp. cenové podvádzanie. Dochádza k porušeniu morálnych a etických noriem a k neetickému správaniu sa na trhu ako aj voči kolegom. Takéto správanie má priamy vplyv na kvalitu prác a poškodzuje zákazníkov, lebo núti spracovateľov takto podhodnotených prác nedodržiavať predpísané postupy, minimalizovať prípravu a štúdium vstupných podkladov, obmedzovať a zjednodušovať terénne práce, vynechávať kontrolné merania, okresávať výstupné elaboráty a pod. Takéto správanie znevažuje celú našu profesiu a znižuje dôveryhodnosť geodetov a kartografov v očiach verejnosti.

 

Dumpingová cena je taká cena za tovar alebo službu, ktorá je výrazne nižšia ako cena za ten istý tovar alebo službu u konkurencie na tom istom trhu. Dumpingová cena je často taká cena, ktorá nepokrýva ani len náklady vynaložené na daný tovar alebo službu.

 

Predaj za dumpingové ceny najčastejšie sleduje dva záujmy:

 

 • likvidácia konkurencie,
 • získanie podielu na novom trhu.

 

Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri druhy dumpingu:

 

 • sporadický dumping: je to sporadický, dočasný predaj výrobkov alebo služieb za dumpingovú cenu vo výnimočných situáciách, napríklad pri hlbokom prepade dopytu na domácom trhu, účelom je v prvom rade minimalizácia strát,
 • lúpežný dumping: cieľom je ovládnutie nejakého trhu, po jeho ovládnutí alebo aspoň po etablovaní sa na trhu, sa ceny stabilizujú na primeranej úrovni, ak sa podarilo zlikvidovať konkurenciu, často na vyššej než bola pôvodná cena,
 • stály dumping: predaj tovaru alebo služieb na zahraničnom trhu za nižšiu cenu než na domácom trhu, používa sa, ak domáci dopyt je oveľa vyšší než zahraničný, respektíve, ak na domácom trhu má výrobca monopolné postavenie, kým na zahraničnom je podrobený konkurenčnej súťaži.

 

V zmysle uvedených informácií o dumpingu, resp. cenovom podvádzaní, by si mal každý geodet a kartograf dobre uvedomiť, že používaním cenového dumpingu vlastne prispieva k pomalému ale istému zániku našej profesie.

 

V.Poznámky k používaniu sadzobníka

 

Sadzobník obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny geodetických a kartografických výkonov, ktoré sú uvedené v jednotlivých tabuľkách podľa skupín výkonov č. 01 až 18, ako aj odporúčané hodinové sadzby podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

Ceny uvedené v sadzobníku obsahujú priame a nepriame (režijné) náklady výkonov a primeraný zisk. Ceny neobsahujú náklady na úhradu prípadných škôd na porastoch alebo stavbách, náklady na odstraňovanie prekážok, náklady na mimoriadne dopravné prostriedky, náklady vzniknuté v dôsledku prerušenia práce na základe rozhodnutia objednávateľa a správne poplatky. Výška týchto nákladov sa stanoví zmluvnou dohodou primeranou ku konkrétnym prípadom.

 

Ceny uvedené v sadzobníku neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Platitelia dane z pridanej hodnoty účtujú k cene daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov, platných v čase účtovania.

 

Sadzobník nie je v rozpore s §§ 13 až 15 zákona o cenách. Sadzobník svojím cenovým rozpätím odporúča hladinu cien, ktorá je v zmysle §§ 546 až 549 Obchodného zákonníka ako aj v zmysle  §§ 3 a 13 Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, obvyklá pre odbor geodetických a kartografických služieb/činností, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych a dodacích podmienok.

 

Pri jednotlivých skupinách výkonov sadzobníka sú uvedené:

 

 • podstatné kvalitatívne podmienky,
 • obvyklé dodacie podmienky,
 • samotné tabuľky výkonov s uvedením merných jednotiek, s popisom výkonu a s minimálnymi a maximálnymi cenami,  poznámky k navrhovaniu cien.

Počty merných jednotiek sa zaokrúhľujú na celú mernú jednotku smerom nahor.

 

Navrhovanie cien v rámci rozpätí minimálnych a maximálnych cien závisí najmä od:

 

 • obtiažnosti poľných prác (prehľadnosť a prístupnosť terénu),
 • obtiažnosti kancelárskych prác (forma a zložitosť spracovania a nadštandardné požiadavky),
 • obsahovej úplnosti (najmä u máp),
 • prírodných, klimatických a dopravných vplyvov (intenzita, vzdialenosť),
 • podmienok bezpečného pracovného prostredia a ochrany zdravia pri práci na stavbách, v budovách, v extravilánoch a intravilánoch obcí, miest alebo v priemyselných areáloch,
 • materiálových nákladov,
 • úrovne spolupôsobenia zhotoviteľov, ktorá je nevyhnutná k vykonaniu práce,
 • nákladov na získanie potrebných údajov od tretích strán (údaje o bodových poliach, rôzne vyjadrenia a stanoviská úradov, štátnych organizácií alebo obcí, vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami a pod.).

 

Pri extrémnych pracovných podmienkach prírodných, klimatických (hlavne zimných), dopravných (intenzita, bezpečnosť), resp. pri extrémne krátkych lehotách, je možné dohodnúť k maximálnym cenám percentuálnu prirážku až do výšky 100 % v závislosti od konkrétnych podmienok a požiadaviek.

 

Jednotlivé ceny výkonov sú kalkulované pre bežný počet merných jednotiek. Pri neobvykle vysokom alebo nízkom počte merných jednotiek je nutná individuálna kalkulácia.

 

Ceny výkonov, ktoré nemožno stanoviť cenami uvedenými v tabuľkách podľa jednotlivých výkonov sa oceňujú hodinovými sadzbami.

 

Pri trvalých geodetických a kartografických výkonoch na stavbách možno variantne namiesto jednotkových cien, resp. hodinových sadzieb, dohodnúť s objednávateľom ocenenie geodetických a kartografických výkonov na konkrétnej stavbe percentuálnym podielom z ceny realizovanej stavby.

 

V cenách nie sú zahrnuté dopravné náklady a náklady vynaložené na zahraničné cesty, vyžiadané objednávateľom.

 

Ceny uvedené v tomto sadzobníku boli kalkulované v roku 2020. V prípade používania sadzobníka na stanovenie cien v nasledujúcich obdobiach odporúčame ceny upraviť o percento miery inflácie, ktorá je zverejňovaná začiatkom každého kalendárneho roku na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky, na internetovej adrese https://slovak.statistics.sk/.

 

Sadzobník je podkladom a východiskom pre stanovenie cien za geodetické a kartografické činnosti. Je určený pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti, ako aj pre objednávateľov týchto činností. Obsahuje odporúčané cenové rozpätia (minimálne a maximálne ceny) geodetických a kartografických výkonov pri zohľadnení požiadaviek právnych a technických predpisov platných k dátumu vydania sadzobníka. Obsah sadzobníka bol konzultovaný s Komorou geodetov a kartografov, so Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie a s Komorou pozemkových úprav.

 

Cenotvorba nie je jednoduchá a výpočet ceny ovplyvňujú mnohé faktory a vplyvy. Sadzobník prináša pravidlá cenotvorby pre poskytovateľov geodetických a kartografických služieb v podobe vhodnej na jednoduchú kalkuláciu nákladov a cien. Cieľom je zamedziť zbytočným ekonomickým stratám a neželaným deformáciám trhu, ktoré škodia každému, kto sa na ňom nachádza.

 

 

 

 

 

 

 

VI.Základné kvalitatívne a dodacie podmienky

 

Kvalitatívne podmienky rezultujú, resp. vyplývajú z jednotlivých ustanovení súboru základných právnych a technických predpisov v aktuálnom znení:

 

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

 

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

 

 • Príslušné Slovenské technické normy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

 • Technické predpisy a iné akty riadenia vydané Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ako sú smernice, inštrukcie, metodické návody, usmernenia, rozhodnutia, postupy, pokyny alebo stanoviská, vrátane dodatkov k nim.

 

 • Technické predpisy a iné akty riadenia vydané inými organizáciami, ktoré využívajú výsledky geodetických a kartografických prác.

 

V rámci každej skupiny výkonov sú taktiež uvedené obvyklé dodacie podmienky. Štandardne by ale odovzdávané výsledky geodetických a kartografických činností mali obsahovať v analógovej ako aj v požadovanej digitálnej forme nasledovné časti:

 

 • technickú správu,
 • zoznamy súradníc a výšok meraných bodov,
 • kvalitatívne parametre (napr. stredné kvadratické chyby) určovaných súradníc a výšok me-raných bodov,
 • výsledné grafické výstupy, prehľadné situácie, meračské náčrty, príslušné mapové diela, rôzne účelové mapy,
 • požadované autorizačné a úradné overenie výsledkov prác.

VII.Zoznam použitých skratiek

 

APK – Absolútna poloha koľaje

Bpv – Baltský výškový systém po vyrovnaní

C KN – Register C katastra nehnuteľností

CD/DVD – Digitálne optické nosiče, kompaktné disky

DOK – Diaľkový optický kábel

DSVS – Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

GNSS – Globálne navigačné satelitné systémy

GP – Geometrický plán

HDPE – Tvrdený polyetylén PE – Polyetylén

hm – hektometer (pri železničnej infraštruktúre)

HxGB – Skratka spoločnosti HEXAGON, pod ktorú patrí značka Leica Geosystems I – Inštrukcia

JPÚ – Jednoduché pozemkové úpravy

JŽM – Jednotná železničná mapa

KN – Kataster nehnuteľností

LPF/LP – Lesný pôdny fond (starší názov), Lesné pozemky

M – Mierka

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MP SR – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (starší názov)

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MJ – Merná jednotka

MK – Miestny kábel

ML – Mapový list

MN – Metodický návod

MOK – Miestny optický kábel

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky

OK – Optický kábel

ON – Odborové normy

OZT – Oznamovacia a zabezpečovacia technika

PN – Presná nivelácia

PPBP – Podrobné polohové bodové pole

PÚ – Pozemkové úpravy

PPF/PP – Poľnohospodársky pôdny fond (starší názov), Poľnohospodárska pôda

PPÚ – Projekt pozemkových úprav

PIS – Podzemné inžinierske siete

S – Smernica

S-JTSK –  Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej

SK NACE – Klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky

SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba  

SNR – Slovenská národná rada

SPF – Slovenský pozemkový fond

SPP – Slovenský plynárenský priemysel

SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita

ST – Slovak Telekom, a.s.

STL – Stredotlakové plynové potrubie

STN – Slovenská technická norma

SÚTN – Slovenský ústav technickej normalizácie

ŠPS – Štátna priestorová sieť

ŠNS – Štátna nivelačná sieť

TMM – Technická mapa mesta

TN – Technická nivelácia

TNŽ – Technické normy železníc

ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ÚSO – Úplné stredné odborné vzdelanie

VŠ – Vysokoškolské vzdelanie

VKM – Vektorová katastrálna mapa

VPN – Veľmi presná nivelácia

VTL – Vysokotlakové plynové potrubie

VTPKS ŽSR – Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb ŽSR

Z. z. – Zbierka zákonov

Zb. – Staršie označenie Zbierky zákonov

ZMD – Základná mapa diaľnice

ZML – Základná mapa letiska

ZMZ – Základná mapa závodu

ZPMZ – Záznam podrobného merania zmien

ŽSR – Železnice Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Tabuľky výkonov s cenovými rozpätiami ponukových cien 01 až 19

Skupina 01 – URČOVANIE PARAMETROV GEODETICKÝCH BODOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, ÚGKK SR 20.12.1994 č. NP – 3638/1994

 

Inštrukcia na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, SÚGK 21.6.1982 č. 3 – 2169/1982

 

Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. O-84.11.13.31.12.00-16 v znení Dodatku č.1 P-5533/2017

 

Smernica na spravovanie geodetických základov č. S 74.20.73.11.00, ÚGKK SR 2006

 

STN 73 0415 Geodetické body

 

STN ISO 4463-2 (73 0423), Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa obsahujúca metaúdaje merania a referenčné údaje použité na pripojenie podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Zoznam súradníc a prípadne výšok bodov podrobného polohového bodového poľa (PPBP), ak boli určené podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Geodetické údaje o bodoch PPBP podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Stabilizované geodetické body

 

Prehľadný náčrt geodetických bodov

 

Tabuľka výkonov č. 01-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 bod

Stabilizácia geodetických bodov povrchovou značkou

19

25

 

 

MERANIE A VÝPOČTY GEODETICKÝCH BODOV

02

1 bod

1. trieda presnosti

89

95

03

1 bod

2. trieda presnosti

70

83

04

1 bod

3. trieda presnosti

38

58

05

1 bod

4. trieda presnosti

25

38

06

1 bod

Určenie bodu pomocou GNSS s pripojením do siete permanentných referenčných staníc GNSS (SKPOS®, HxGN SmartNet)

25

38

 

Poznámky:

 

 1. Geodetickými bodmi rozumieme v zmysle STN 73 0415 body referenčných sietí, body lokálnych geodetických sietí a podrobné geodetické body (PGB). V zmysle vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov geodetickými bodmi rozumieme pevné body PPBP a dočasne stabilizované body PPBP.

 

 1. Stabilizáciou geodetických bodov sa rozumie stabilizácia kamennou meračskou značkou M1,

M2, M3, geoharpúnou s plastovou hlavou, obetónovanou rúrkou (obetónovanie min. 30 x 30 x 30 cm), vyrytím krížiku, resp. vyvŕtaním dierky v trvalých objektoch, umiestnenie reflexnej fólie, resp. smerového znaku.

 

 1. Signalizácia alebo podzemná stabilizácia geodetických bodov sa oceňuje samostatne.

 

 1. Rekognoskácia pripájacích bodov Štátnej priestorovej siete sa oceňuje samostatne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Stabilizačný materiál nie je zahrnutý v cene.

 

 1. Pri dočasnej stabilizácii bodov PPBP sa geodetické údaje nevyhotovujú.

 

Tabuľka výkonov č. 01-2

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 bod

Osadenie nivelačnej značky

31

38

 

MERANIE A VÝPOČTY BODOV VÝŠKOVÝCH BODOVÝCH POLÍ

02

1 km

Technická nivelácia (TN)

70

95

03

1 km

Presná nivelácia (PN)

150

230

04

1 km

Veľmi presná nivelácia (VPN)

220

290

 

Poznámky:

 

 1. Merná jednotka (MJ) predstavuje 1 km obojsmernej nivelácie.

 

 1. Stabilizačný materiál nie je zahrnutý v cene.

 

 1. Stabilizácia atypickými značkami (hĺbková, tyčová a pod.) sa oceňuje samostatne.

 

 1. Položkou 03 sa oceňuje aj výškové pripojenie tunelov a štôlní v podzemí a bodov základného výškového bodového poľa v podzemí.

 

Skupina 02 – TVORBA ÚČELOVÝCH MÁP VEĽKÝCH MIEROK

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Technický predpis TP 038 – Technické podmienky, Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, vyhotovenie, údržba a obnova

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc, prípadne výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu

 

Tabuľka výkonov č. 02-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 ha

Účelová mapa základného významu v mierke

1:200 alebo 1:250

463

540

02

1 ha

Účelová mapa základného významu v mierke

1:500

410

495

03

1ha

Účelová mapa základného významu v mierke

1:1000 alebo 1:2000

360

455

04

1 ha

Účelové mapy ostatné v mierke 1:200 alebo 1:250

305

463

05

1 ha

Účelové mapy ostatné v mierke 1:500

266

366

06

1 ha

Účelové mapy ostatné v mierke 1:1000 alebo

1:2000

266

343

07

1 ha

Účelové mapy ostatné – extravilán všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

152

228

08

1 ha

Meranie a zobrazenie výškopisu všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

76

114

09

1 ha

Spracovanie výsledkov merania v 3D všetky mierky

152

228

10

1 ha

Základná mapa diaľnice (ZMD) a rýchlostnej cesty

550

750

 

Poznámky:

 

 1. Účelovými mapami základného významu rozumieme:

 

 • Základnú mapu závodu (ZMZ),
 • Základnú mapu letiska (ZML),
 • Technické mapy miest (TMM),  iné základné mapy.

 

 1. Položky 01 až 06 sa týkajú polohopisu v intraviláne, položka 07 v extraviláne.

 

 1. V cenových rozpätiach nie je zahrnuté pripojenie do platného súradnicového systému a výškového systému.

 

 1. Horné hranice rozpätia sa odporúčajú pri ťažších terénnych a klimatických podmienkach.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Podľa tejto tabuľky sa oceňuje aj zameranie uličného pásu, pričom pre ocenenie 1 km uličného pásu sa odporúča použiť cenu minimálne za 3 ha.

 

 1. Pri tvorbe účelovej mapy odvodením alebo prepracovaním odporúča sa stanoviť percento zrážky podľa rozsahu zmien.

 

 1. Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

 

Skupina 03 – TVORBA ÚČELOVÝCH MÁP A GEODETICKÝCH PODKLADOV PRE ŽELEZNIČNÚ INFRAŠTRUKTÚRU

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

STN 73 6360 a STN 73 6360-1/O1 Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1 435 mm

 

STN 73 6360-2 a STN 73 6360-2/O1 Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm

 

TNŽ 01 3412 Digitálna dokumentácia

 

TNŽ 01 3412-1 Digitálna dokumentácia. Jednotná železničná mapa. Časť 1: Tvorba a aktualizácia JŽM

 

TNŽ 01 3412-2 Digitálna dokumentácia. Časť 2: Zakresľovanie káblov OZT

 

TNŽ 01 3412-3 Digitálna dokumentácia. Časť 3: Zakresľovanie schém elektrotechnických zariadení

 

TNŽ 01 3412-4 Digitálna dokumentácia. Časť 4: Zakresľovanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

 

TNŽ 01 3468 Výkresy inžinierskych stavieb. Pravidlá pre kreslenie výkresov železničných tratí

 

TNŽ 73 7508 Projektovanie a výstavba železničných tunelov

 

TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky, medzníky a hraničníky ŽSR

 

TNŽ 73 6360 Geometrické usporiadanie koľají normálneho rozchodu na celoštátnych dráhach a vlečkách

 

TNŽ 73 6361 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1000 mm

 

TNŽ 73 6362-1 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1520 mm

 

TNŽ 73 6362-2 Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 520 mm

 

TNŽ 73 6388 Priestorové usporiadanie vrát nad koľajami rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm

 

TNŽ 73 0423 Presnosť vytyčovania tunelov celoštátnych dráh, vlečiek a mestských dráh

 

VTPKS ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb

 

Iné súvisiace TNŽ – technické normy železníc (bývalé ON – odborové normy)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc prípadne výšok a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu (prípadne výškopisu)

 

Jednotná železničná mapa v digitálnej a analógovej forme

 

Vlečkový plán v digitálnej a analógovej forme

 

Iné špecifické geodetické podklady pre potreby železničnej infraštruktúry, ako napr.:

 

 • kontrola prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty
 • výstup z meracieho zariadenia s kontinuálnym záznamom APK pre určenie smerových a sklonových parametrov koľají
 • 3D model terénu, ortofotosnímky
 • zaistenie koľaje k zaisťovacím značkám
 • výpočet staničenia trakčných podpier, osadenie staničníkov
 • pasportizácia železničnej dopravnej cesty (koridoru)

 

Tabuľka výkonov č. 03-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 ha

Predprojektové/porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu vrátane železničnej infra-

štruktúry

550

750

02

1 ha

Jednotná železničná mapa

450

550

03

1 ha

Vlečkový plán

550

650

04

1 km

Jednoduché zameranie kontroly prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty (1 koľaj)

100

150

05

1 km

Komplexné zameranie kontroly prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty formou 3D

modelu (1 koľaj)

300

400

06

1 km

Zameranie prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty pomocou kontinuálneho mera-

nia APK (1 koľaj)

300

400

07

1 ha

3D model terénu, staničných budov a ostatnej železničnej infraštruktúry

500

700

08

1 km

Zaistenie koľaje k zaisťovacím značkám (1 koľaj)

300

400

09

1 km

Výpočet staničenia trakčných podpier pre osadenie staničníkov

70

150

10

1 ha

Vyhotovenie ortofotosnímok záujmového územia železničnej infraštruktúry

70

100

11

1 ha

Pasportizácia železničnej dopravnej cesty (koridoru)

120

150

 

Poznámky:

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. V cene položky 01 nie je zahrnuté šetrenie priebehu podzemných inžinierskych sietí alebo stavu katastra nehnuteľností, ak je toto dojednaným predmetom odovzdania predprojektového zamerania.

 

 1. Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

 

 1. Šetrenie hraníc železničných pozemkov a priebehu podzemných inžinierskych sietí železnice nie je súčasťou ceny prác podľa tejto tabuľky.

 

 1. Pri rozsahu prác pod 2 MJ sa účtuje cena za 2 MJ.

 

 1. Spracovanie údajov pre databázu a vyhotovenie geodetického elaborátu pre položky 04 až 09, ak si ho žiada objednávateľ, nie je v tabuľke obsiahnuté a oceňuje sa hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Cena položky 06 sa použije pre jedno zameranie jednej koľaje. Pri dvoch meraniach na dvoch koľajach, každá z nich dlhá 1 km znamená účtovanie 4 MJ.

 

Skupina 04 – SAMOSTATNÉ PRVKY POLOHOPISU 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Zoznam súradníc a výšok meraných bodov

 

Zobrazenie prvkov do mapy

 

Tabuľka výkonov 04-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

prvok

Meranie a zobrazenie dĺžkového prvku polohopisu

19

25

02

prvok

Meranie a zobrazenie bodového prvku polohopisu

13

19

 

Poznámky:

 

 1. Prvkom podľa položky 01 sa rozumie 100 m určenej dĺžky. Podľa položky 02 je to predmet, kto-rý je zobrazený bodom, resp. bodovou značkou.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

 

 1. Ak je rozsah výkonov menší ako 10 MJ účtuje sa cena za 10 MJ.

 

 1. Ak je zameranie a zobrazenie dĺžkového, resp. bodového prvku doplnené o namerané výšky, zvyšujú sa ceny položiek 01 a 02 o 50 %.

 

Skupina 05 – TVORBA GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A PODKLADOV PRE NAKLADANIE S NEHNUTEĽNOSŤAMI

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.24.00-95, MN

74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.09.1995

 

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.25.00-95, MN

74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.01.1996

 

Smernica na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov č. S 74.20.7343.00 ÚGKK SR 28.11.1997 č. NP – 3595/1997

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatku č.1

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií v znení dodatku č.1

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra s prílohou č. 2 a v znení dodatku č.1

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23.04.2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického pánu (značkový kľúč) v znení dodatku č.1

 

Výklad k problematike zhotovovania geometrických plánov, ktoré sú prílohou viacerých listín v súvislosti s aplikáciou usmernenia č. KO-3809/2006 a usmernenia č. P-7371/2009

 

KO-5166/2014-187 – Vyhotovovanie a úradné overovanie geometrických plánov na obnovu hraníc pozemkov v súvislých lesných celkoch zo dňa 25.08.2014

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_10/2015 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_12/2015 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra s prílohou č. 2

 

KO-2025/2015-355 - Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcich sa vyhotovovania geometrických plánov

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_21/2016 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_22/2016 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23. 04. 2016, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč)

 

Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností č. O-84.11.13.31.31.00-16

 

Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. O-84.11.13.31.12.00-16 v znení Dodatku č.1 P-5533/2017

 

Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov KO6585/2019-80

 

Dodatok č. 2 č. USM_UGKK SR_5/2020 k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa

 

Iné Stanoviská ÚGKK SR k podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2015 Z. z. o registri adries

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 142/2015 z 23. júna 2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries (vyhláška o adresnom bode) 

 

Dodacie podmienky:

 

pre pol. 01: Vytyčovací náčrt a Protokol o vytýčení v dvoch vyhotoveniach

 

pre pol. 02: Geometrický plán štandardne v troch vyhotoveniach, alebo v násobkoch troch vyhotovení podľa požiadavky objednávateľa, hranica pozemku označená v zmysle platných technických predpisov

 

pre pol. 03: Záznam podrobného merania zmien

 

pre pol. 04: Elaborát adresného bodu v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

 

pre pol. 05: Elaborát zobrazenie geografických osí ulíc obce v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

 

pre pol. 06: Výkupový elaborát v dvoch vyhotoveniach

 

pre pol. 07: Technická správa

 

Tabuľka výkonov č. 05-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

100 m

Vytýčenie hranice pozemku

160 

290

02

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu (GP) na od-

150 

300 

 

 

delenie pozemku, stavbu alebo na vyznačenie vecného bremena

 

 

V prípade prác v operáte s nečíselnou VKM sa k položkám 01 a 02 účtuje prirážka minimálne 30 %.

V prípade, ak stav právny nie je totožný so stavom v registri C KN, sa k položkám 01 a 02 účtuje ďalšia prirážka 20 %.

03

100 m

Vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien (ZPMZ) pre opravu chyby v katastrálnom

operáte

150

300

04

Adresný bod

Zameranie a vyhotovenie elaborátu adresného bodu

30

70

V prípade, že sa elaborát adresného bodu vyhotovuje samostatne a nie súčasne s vyhotovením GP, účtuje sa k položke 04 prirážka 100 %. 

05

1 km

Zameranie, výpočet súradníc a zobrazenie geografických osí ulíc obce

120

180

06

Vlastník

Výkupový elaborát

10

25

07

Parcela

Preskúmanie možnosti vydania pozemku

38

190

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 05-1 pri položkách 01, 02 a 03 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.

 

 1. MJ tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkovoprávne vysporiadáva, alebo súčet omerných mier stavby, pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.

 

 1. V prípade nečíselnej VKM sa do MJ započítajú aj omerné miery na hraniciach celého pozemku, ktoré je nutné zamerať, overiť, prípadne zrekonštruovať a vytýčiť v teréne.

 

 1. V prípade GP na vyznačenie vecného bremena pre inžinierske siete sa za MJ počíta dĺžka sa-motnej inžinierskej siete ako aj dĺžka riešených hraníc ochranného pásma.

 

 1. V cenových rozpätiach nie sú zahrnuté potrebné správne poplatky.

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zložitejších podmienkach merania, pri prekáž-kach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania alebo ak sa jedná o nakladanie s nehnuteľnosťami s vyššími cenami, v súlade s existujúcimi cenovými mapami nehnuteľností, pozemkov alebo stavieb.

 

 1. Náklady na zriaďovanie pevných bodov PPBP nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa ta-buľky výkonov č. 01-1.

 

 1. Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje ho-dinovou sadzbou.

 

 1. V prípade vzniku komplikácií pri vyhotovení geometrického plánu alebo vytýčení hranice po-zemku, ktoré si vyžiadajú prešetrenie, preverenie pôvodných podkladov a archívnych materiálov, návrh riešenia, vypracovanie relevantných podkladov a podanie návrhu na opravu údajov v katastrálnom operáte (napr. katastrálne konanie podľa §§ 59, 59a a 59b Katastrálneho zákona, Oprava chýb v katastrálnom operáte), takéto činnosti sa oceňujú samostatne položkou 03 alebo hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Odporúčame použiť pre kalkuláciu cien hore uvedených výkonov zároveň aj hodinové sadzby podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

Skupina 06 – PROJEKTOVANIE  A VYKONANIE JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

 

Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. MN

74.20.73.46.30, vydaný MP SR a ÚGKK SR v auguste 2008

 

Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav, ISBN 978-8-552-0267-9, vydané MP SR a SPU v Nitre, v roku 2009

 

Dodacie podmienky:

 

Podľa Dodacích podmienok stanovených správnym orgánom, podľa Metodického návodu na vykonanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a podľa Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav

 

Tabuľka výkonov 06-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 m2

JPÚ pre dôvody iné ako hospodárenie na pôde, hospodárske dvory, rómske osady a pod., podľa §

2, ods. (1), písm. h), j) a k) zákona č. 330/1991

0,45

1,50

02

1 m2

JPÚ na PPF/PP a LPF/LP pre poľnohospodárske účely, podľa § 2, ods. (1), písm. b) a písm. c) zá-

kona č. 330/1991

0,10

0,45

 

Poznámky:

 

 1. Minimálna cena za projekt 20000,-- Euro (pozrite aj písmeno e) v týchto poznámkach).

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa, ak je nutné spracovať aj urbanistickú štúdiu či za-stavovací plán pre riešené územie.

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zvýšenom počte známych vlastníkov (viac ako 50).

 

 1. Práce na úvodných konzultáciách, na analýze realizovateľnosti projektu, na spracovaní podkla-dov pre žiadosť a pre prípravné konanie a pod. sa oceňujú hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1, položka 01.

 

 1. Pri neštandardných projektoch, t. j. malá výmera (pod 5 hektárov), malý počet vlastníkov alebo veľká výmera (nad 50 hektárov), odporúčame cenu stanoviť pomocou individuálnej kalkulácie, napr. podľa hodinových sadzieb.

Skupina 07 – DIGITALIZÁCIA A TRANSFORMÁCIA PODKLADOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu č. 84.11.13.32.23.00-02, MN 74.20.73.46.10, ÚGKK SR, 01.05.2002

 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.24.00-95, MN

74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.09.1995

 

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.25.00-95, MN

74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.01.1996

 

Pokyny ÚGKK SR č. KO - 5939/2006 (P-1588/2020) na skenovanie a transformáciu máp KN

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Vektorová kresba v požadovanom formáte pre položky 01, 02 a 03

 

Výpočtový protokol, analýza presnosti pre položku 04

 

Tabuľka výkonov 07-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 ML

Vektorizácia katastrálnych máp

388

444

02

1 ML

Vektorizácia účelových máp

292

388

03

100 m

Vektorizácia inžinierskych sietí

8

14

04

1 ML

Matematická transformácia

11

20

 

Poznámky:

 

 1. Touto tabuľkou sa oceňuje vektorizácia z rastrového alebo analógového podkladu transformo-vaného/georeferencovaného do požadovaného súradnicového systému.

 

 1. Položkou 01 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu mapy určeného operátu, resp. mapy katastra nehnuteľností. V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 22,-- Eur.

 

 1. Položkou 02 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu účelovej mapy (napr. hustý intravilán). V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 22,-- Eur.

 

 1. V prípade, že je súčasťou digitalizácie aj vytvorenie objektov, sa ceny položiek 01 a 02 zvyšujú minimálne o 20 %.

 

 1. V cene položky 02 je zahrnutá vektorizácia polohopisu a výškopisu.

 

 1. V cene nie je zahrnuté skenovanie máp.

 

 1. V cene nie je zahrnutá tlač máp.

 

 1. V cene nie sú zahrnuté náklady na dátové nosiče (napr. CD/DVD).

 

 1. V cene nie je zahrnutý návrh osobitného značkového kľúča, tvorba značiek a línií.

Skupina 08 – URČOVANIE OBJEMOV (KUBATÚR) 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Dokumentácia určenia kubatúry, technická správa, grafické znázornenie kubatúry

 

Tabuľka výkonov 08-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

 

URČOVANIE OBJEMOV

 

01

100 m2

Výkopy, odkopy za sucha

19

25

02

100 m2

Výkopy z vody

25

31

03

100 m2

Haldy, skládky – upravené

19

25

04

100 m2

Haldy, skládky – neupravené

19

35

 

Poznámky:

 

 1. Podrobné meranie je možné vykonať aj v miestnom súradnicovom a výškovom systéme.

 

 1. Ak je rozsah výkonov pre všetky menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.

 

 1. Ak je rozsah výkonov väčší ako 100 MJ, účtuje sa v spodnej polovici cenového rozpätia.

 

 1. Ak je rozsah výkonov väčší ako 500 MJ, odporúčame cenu určiť pomocou individuálnej kalkulá-cie, napr. podľa hodinových sadzieb podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Zameranie pôvodného terénu sa účtuje podľa tabuľky výkonov č. 02-1.

Skupina 09 – BUDOVANIE VYTYČOVACÍCH SIETÍ

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

 

STN ISO 4463-1 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Situácia rozmiestnenia jednotlivých bodov siete

 

Observačný plán a spôsob observácie

 

Zoznam súradníc, prípade výšok bodov a ich geodetické údaje

 

Absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov

 

Relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viac etapových sietí kovariančná matica bodov

 

Tabuľka výkonov 09-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

bod

Vytyčovacie siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné

150

220

02

bod

Vytyčovacie siete cestných a železničných mostov

220

290

03

bod

Vytyčovacie siete a body základných orientačných priamok tunelov a štôlní v podzemí

290

360

 

Poznámky:

 

 1. V cenových rozpätiach nie sú obsiahnuté náklady na signalizáciu a trvalú stabilizácia bodov vy-tyčovacej siete.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

Skupina 10 – VYTYČOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

 

STN ISO 4463-1 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

 

STN ISO 4463-2 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

 

STN ISO 4463-3 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

 

STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

 

STN 73 0203 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

 

STN 73 0204 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

 

STN 73 0212 a STN 73 0212/Z1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

 

STN 73 0212-6 Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

 

STN 73 0220 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

 

STN 73 0221 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

 

STN 73 0225 a STN 73 0225/Z1 a STN 73 0225/Z1/O1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb 

 

STN 73 0270 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

 

STN 73 0275 a STN 73 0275/a Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov 

 

STN 73 0280 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

 

STN 01 3405 Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti

 

STN 01 3419 a STN 01 3419/Z1 Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Dodacie podmienky:

 

Protokol o vytýčení a záznam do stavebného denníka s podpismi odovzdávajúcich a preberajúcich osôb

 

Technická správa

 

Zoznam súradníc, prípadne výšok vytýčených bodov

 

Záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia)

 

Grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov

 

Tabuľka výkonov 10-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

 

 

 

Min. cena

Max. cena

VYTÝČENIE PRIESTOROVEJ POLOHY OBJEKTU ALEBO STAVBY

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

8

16

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

8

16

03

bod

Mosty, tunely, štôlne

12

24

04

bod

Technologické zariadenia

15

30

PODROBNÉ VYTÝČENIE OBJEKTOV A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ STAVBY

05

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

8

16

06

bod

Železnice, cesty, pohybové plochy letísk, mosty, tunely a štôlne

12

24

07

bod

Ostatné líniové stavby

12

24

08

bod

Technologické zariadenia

15

30

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 10-1 menší ako 15 MJ, účtuje sa cena za 15 MJ.

 

 1. Pri meraniach v podzemí sa k jednotlivým položkám účtuje prirážka až do výšky 100 %.

 

 1. Vytýčenie obvodu staveniska, hraníc ochranných pásiem, lesných priesekov a pod. sa oceňuje podľa položky 02.

 

 1. Každé zvlášť požadované kontrolné vytýčenie, alebo opakované vytýčenie sa oceňuje podľa položiek tejto tabuľky výkonov ako nové vytýčenie.

 

 1. V cenách je zahrnutá dočasná stabilizácia geodetických bodov, výpočty súradníc a výpočty vy-tyčovacích prvkov.

 

 1. V cenách nie sú zahrnuté náklady na vybudovanie vytyčovacej siete, navrhujú sa samostatne podľa tabuľky výkonov č. 09-1.

 

 1. V cenách nie sú zahrnuté náklady na trvalú stabilizáciu vytýčených bodov a ich zaistenie, na vyhotovenie rozboru presnosti alebo na pripojenie hlavných výškových bodov na Štátnu nivelačnú sieť.

 

 1. Ak je požadované len výškové vytýčenie podrobných bodov, (napr. priemyselných podláh vý-robných hál, hypermarketov a pod.) účtuje sa 60 % z položky 05 za každý vytýčený bod. 

Skupina 11 – MERANIE PROFILOV 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Podľa technických predpisov a požiadaviek jednotlivých odberateľov

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Grafické znázornenie profilov vo vhodnej mierke vrátane staničení a výšok

 

Zobrazenie polohy profilov do mapy veľkej mierky

 

Tabuľka výkonov 11-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

 

POZDĹŽNE PROFILY

 

01

100 m

Pozdĺžny profil terénu

40

52

02

100 m

Pozdĺžny profil vodných tokov

95

180

03

100 m

Pozdĺžny profil ciest a diaľnic

95

180

04

100 m

Pozdĺžny profil železníc a vlečiek

95

180

 

 

PRIEČNE PROFILY

 

05

30 m

Priečny profil terénu

19

25

06

30 m

Priečny profil vodných tokov

31

36

07

30 m

Priečny profil ciest a diaľnic

31

36

08

30 m

Priečny profil železníc

31

46

09

30 m

Údolný profil terénu

40

52

 

Poznámky:

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

 

 1. Priečne profily nad 300 m sa oceňujú osobitne na základe individuálnej kalkulácie.

 

 1. Priečny profil vodného toku sa meria do vzdialenosti 20 m od brehovej čiary. Pri každých zača-tých 10 m priečneho profilu nad túto vzdialenosť sa cena zvyšuje o 10 %.

 

 1. Pri profiloch podľa položky 06 pri nebroditeľných vodných tokoch je možné účtovať prirážku až do výšky 100 %.

 

 1. Ak je rozsah výkonov menší ako 10 priečnych profilov, účtuje sa 10 priečnych profilov.

Skupina 12 – MERANIE PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Grafické zobrazenie priebehu vedení do mapy, alebo číselné spracovanie priebehu vedení

 

Tabuľka výkonov 12-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

100 m

Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)

31

38

02

100 m

Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)

32

39

03

100 m

Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia

38

50

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 12-1 menší než 3 MJ, účtuje sa cena za 3 MJ.

 

 1. Zistenie priebehu podzemného vedenia u správcu sa oceňuje hodinovými sadzbami.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Účasť geodeta (kolíkovanie, farbenie a iné vyznačovanie priebehu podzemných inžinierskych sietí) pri vytyčovaní podzemných sietí správcami vedení, za účelom následného zamerania sa oceňuje hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

Skupina 13 – MERANIE OPTICKÝCH ALEBO METALICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410, Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Technický predpis TA 326 – Technická dokumentácia líniových stavieb a súvisiace dodatky - diaľkové optické káble, miestne káble, vydané podnikom Slovak Telekom, a. s.

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc, prípadne výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu

 

Účelová digitálna a analógová mapa DOK, MK, alebo Kniha plánov DOK, MK, prípadne aj opravený projekt, alebo len dokumentácia z pokládky PE rúrky, v zmysle predpisov Slovak Telekom, a.s.

 

Tabuľka výkonov 13-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

 

GEODETICKÉ PRÁCE PREDREALIZAČNÉ

01

100 m

Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu –

intravilán (3 - 6 ha/1 km)

114

139

02

100 m

Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu –

extravilán (6 - 10 ha/1 km)

95

133

03

1 správca

Overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS)

16

25

04

100 m

Zameranie a zakreslenie PIS

44

70

05

100 m

Prekreslenie priebehu iných PIS z podkladov správcov vedení

7

13

 

 

GEODETICKÉ PRÁCE POREALIZAČNÉ

06

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán (Účelová mapa DOK, MK)

58

76

 

07

 

100 m

Súčasné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a porealizačné zameranie a spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán

133

166

08

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK – intravilán

40

44

09

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK – extravilán

18

24

10

100 m

Spracovanie Knihy plánov OK, MK, digitálne kótovanie kábla a jeho zariadení, doplnenie

priečnych a pozdĺžnych rezov, krytia kábla, detailov, rezov ryhy, formátovanie, spracovanie technologických schém, a pod., tlač, kompletovanie, väzba a pod.

31

38

11

100 m

Porealizačné zameranie trasy nadzemného kábla (nový telekomunikačný kábel na stĺpoch)

31

38

12

100 m

Porealizačné zameranie optického kábla pri zafúknutí do jestvujúcich HDPE rúr

25

31

13

100 m

Spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady

6

8

 

AKTUALIZÁCIA JESTVUJÚCICH DOKUMENTÁCII

 

14

100 m

Zhodnotenie rozsahu potrebnej aktualizácie v teréne pred začatím merania

7

10

15

100 m

Doplnenie názvov povrchov, aktualizácia názvov ulíc a iných popisných údajov bez použitia

meracej techniky

7

13

16

100 m

Doplnenie prvkov polohopisu s použitím meracej techniky (20 - 70 % aktualizácia pracovného

pásu, 20 - 70 % z položky 01)

25

76

17

100 m

Prepracovanie mierky

5

6

18

100 m

Prepracovanie digitálneho tvaru HDPE rúr, káblovodov a trás káblov do dátovej štruktúry podľa

technického predpisu TA 326 (súborov KABEL,

MKABEL a TECHNOL), vyhotovených pred platnosťou TA 326

13

19

19

100 m

Prepracovanie digitálneho tvaru polohopisu do dátovej štruktúry podľa TA 326

19

25

 

Poznámky:

 

 1. V intraviláne sa zameriava pracovný pás 30 až 60 m široký, v extraviláne až do 100 m.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Výsledkom výkonov položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11 a 12 je Účelová digitálna mapa, ktorá je podkladom pre spracovanie Knihy plánov. Geodetický elaborát aj v digitálnej forme je zahrnutý v cene týchto položiek.

 

 1. V cene položiek 06, 07, 08, 09, 11 a 12 sú zohľadnené aj nutné viacnásobné výjazdy na tie isté úseky stavby pri kladení kábla, markerov, chráničiek, montáži rúrkových a optických spojok alebo domeranie inžinierskych sietí vo výkope. 

 

 1. Položka 07 sa účtuje vtedy, keď pracovný pás nebol zameraný pre projekt pred realizáciou stavby a meria sa až v etape výstavby kábla.

 

 1. Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11 a 12 sa použije pri jed-noduchých polohopisoch, malej hustote zariadení kábla na 1 MJ, alebo pri spodnej hranici šírky zameriavaného územia (do 30 m v intraviláne), alebo pri dlhých trasách (niekoľko desiatok km).

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zložitejších polohopisoch, alebo prekážkach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania, alebo pri hornej hranici šírky pásu (60 m v intraviláne) alebo ak predmetom merania sú aj existujúce OK, MK v zameriavanom území mimo novo budovaného kábla a jeho pripokládok.

 

 1. V cene položiek 01, 02 a 07 nie je zahrnutý zákres cudzích podzemných inžinierskych sietí. Úč-tuje sa zvlášť položkou 03, vytýčenie a zameranie položkou 04 a prekreslenie z podkladov správcov do digitálneho polohopisu položkou 05. Overenie znamená úradné potvrdenie priebehu vedenia správcom siete, nie overenie priebehu siete meraním v teréne. Podmienkou pre účtovanie položky 03 je uvedenie údajov o navštívených správcoch sietí v technickej správe z geodetického zamerania, t. j. názov správcu, meno pracovníka, adresu. Položka 03 sa účtuje aj v prípade, že existujú digitálne geodetické podklady o inžinierskych sieťach (zo staršieho predrealizačného zamerania alebo z digitálnej mapy) a pre účely spracovania projektovej dokumentácie je potrebné tieto siete overiť. Pri overení bezo zmien oproti podkladom je účtovaná len táto položka, pri vykonaní orientačného zákresu zmien, alebo zamerania oproti podkladom sa účtuje táto položka 03 plus položka 04, resp. 05 v rozsahu vykonaného zákresu, resp. zamerania.

 

 1. Položky 03, 04 a 05 platia len pre telekomunikačné stavby. Pre iné stavby a výkony platí tabuľ-ka výkonov č. 12-1.

 

 1. Pre položky 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek, že ak je rozsah výkonov menší ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ. 

 

 1. Pre položky 04 a 05 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek, že ak je rozsah výkonov menší ako 3 MJ, účtuje sa cena prác za 3 MJ.

 

 • Vyhotovenie dokumentácie navyše (viac ako 4 sady Knihy plánov) nie je v cene zahrnutá a oceňuje sa zvlášť (napr. hodinovými sadzbami, skutočnými nákladmi za kresbu a pod.).

 

 1. Položka 13 obsahuje úpravu digitálneho tvaru v zmysle pokynu odberateľa, dodanie 1-krát dá-tového nosiča, dodanie 1-krát analógovej dokumentácie.

 

Kombinácia podzemného a nadzemného vedenia:

 

 1. V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je menší ako 5 MJ, účtuje sa ce-na prác za 5 MJ podľa položky 06, pri súčasnom meraní pracovného pásu a trasy kábla podľa položky 07.

 

 1. V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je väčší ako 5 MJ a zároveň dĺž-ka trasy podzemného vedenia je menšia ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ podľa položky 06 plus cena prác za príslušný počet merných jednotiek presahujúcich 5 MJ podľa položky 11 (napr. 600 m nadzemného vedenia plus 300 m podzemného vedenia sa účtuje ako 5 MJ podľa položky 06 plus 4 MJ podľa položky 11).

 

 1. V prípade, že dĺžka trasy podzemného vedenia je väčšia ako 5 MJ cena prác sa vypočíta ako súčet položiek 06 a 11 podľa rozsahu skutočných merných jednotiek.

 

Aktualizačné položky:

 

 1. Položka 14 sa účtuje v prípade, že je potrebné využiť podklady poskytnuté zo strany Slovak Te-lekom, a. s. (ST). Sú v nej zahrnuté práce spojené s obhliadkou predmetnej lokality.

 

 1. Položka 15 sa účtuje v prípade, že do pokladov poskytnutých od ST je pre účely spracovania projektovej dokumentácie potrebné dopĺňať popisné údaje. Výsledkom výkonu podľa položky 15 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa technického predpisu TA 326.

 

 1. Položka 16 sa účtuje v prípade, že poklady poskytnuté od ST je potrebné aktualizovať v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie projektovej dokumentácie (Knihy plánov). Ak je použitá táto položka, nemôže byť súčasne použitá položka 15, t. j. položka 16 zahŕňa aj práce na dopĺňaní popisných údajov. Výsledkom výkonu podľa položky 16 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa technického predpisu TA 326. V prípade, že rozsah aktualizácie by mal byť viac ako 70 %, účtujú sa v plnom rozsahu položky 01 a 02 alebo 07 a neúčtuje sa samostatne položka 14. Výsledkom výkonov podľa položiek 01, 02 a 07 je potom Účelová digitálna mapa spracovaná podľa technického predpisu TA 326.

 

 1. Položka 17 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie pracovného pásu, ktoré má byť pou-žité pre novú projektovú dokumentáciu, nezodpovedá pravidlám pre určovanie mierok podľa technického predpisu TA 326 (napr. spracovanie zamerania MOK v intraviláne v M 1:1000 má byť využité pre novú líniovú stavbu). Prepracovanie mierky nie je pravidlom, musí byť požadované zodpovedným pracovníkom ST, resp. poskytovateľom dát. Digitálne prepracovanie súborov s trasou kábla (HDPE rúr) a technologických súborov na štruktúru podľa technického predpisu TA 326, v ktorých by malo dôjsť aj k prepracovaniu mierky, sa neoceňuje touto položkou, ale položkou 18.

 

 1. Položka 18 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie trasy kábla, HDPE rúr alebo káblo-vodu, má byť využité pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia novej líniovej stavby v zmysle technického predpisu TA 326 (napr. zafúknutie OK do jestvujúcich HDPE rúr, zatiahnutie kábla do jestvujúceho káblovodu pri existujúcej geodetickej dokumentácii). Táto položka sa použije aj na prepracovanie existujúcich schematických výkresov. 

 

 1. Položka 19 sa účtuje v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné prepracovať digitálny tvar exis-tujúcich polohopisných súborov. Prepracovávanie digitálneho tvaru polohopisu nie je pravidlom a podlieha odsúhlaseniu zodpovedného zamestnanca ST, resp. poskytovateľa dát. Pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, do ktorého je preberané predrealizačné zameranie vyhotovené pred platnosťou technického predpisu TA 326 (alebo sú preberané iné podklady od ST), platí, že polohopisné súbory sa neprepracovávajú, t. j. digitálny tvar ostáva v pôvodnej štruktúre.

 

Skupina 14 – MERANIE POTRUBNÝCH ROZVODOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Zásady tvorby a spracovania geodetickej a digitálnej mapovej dokumentácie (príkaz generálneho riaditeľa SPP č. 21/95)

 

Technologický postup na spracovanie údajov v programovej nadstavbe TePlyn, verzia 3.7, vydaný spoločnosťou SPP, a.s.

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc, príp. výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, príp. výškopisu

 

Pre plynové rozvody geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej a digitálnej forme, súradnicový systém SJTSK, výškový systém Bpv, 3. trieda presnosti, spracovanie v grafickom systéme Bentley Microstation s geodetickou nadstavbou TePlyn verzia 3.7. a novšia

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby s obsahom: technická správa, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov, súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme

 

Tabuľka výkonov 14-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumen-

táciu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)

114

139

02

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumen-

táciu – extravilán (6 - 10 ha/1 km)

95

135

03

100 m

Spracovanie a vykreslenie pozdĺžneho profilu terénu v trase navrhovaného plynovodu/vodovodu

25

38

04

100 m

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu

70

76

05

domová prípojka

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním

hlavnej trasy

16

19

06

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení plynovo-

du/vodovodu – intravilán

139

152

07

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení plynovo-

du/vodovodu – extravilán

89

95

08

domová prípojka

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky pri samostatnom meraní prí-

pojky

108

114

09

100 m

Prekreslenie mapy do systému TePlyn z iného digitálneho podkladu

50

58

10

1 km

Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby – VTL plynovod

139

146

11

1 km

Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby – STL plynovod

184

191

 

Poznámky:

 

 1. Šírka pásu v intraviláne je daná zástavbou. V prípade chýbajúcej zástavby a v extraviláne sa zameriava pás široký 30 až 60 m podľa druhu plynovodu.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Položku 03 možno použiť pri vyhotovení pozdĺžneho profilu na žiadosť projektanta v záujmovom území spracovanom podľa položiek 01 a 02. V iných prípadoch pre vyhotovenie pozdĺžneho profilu je nutné použiť tabuľku výkonov č. 11-1.

 

 1. Položky 06 a 07 sa účtujú v prípade, keď záujmové územie nebolo zamerané pred realizáciou stavby plynovodu/vodovodu.

 

 1. Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01 až 08 sa použije pri jednoduchých polohopi-soch a pri potrebe zamerania užšieho pásu (podľa druhu plynovodu/vodovodu).

 

 1. Horná polovica cenového rozpätia sa používa pri náročnom polohopise (nepriechodnosť, neprehľadnosť) a pri potrebe zamerania širšieho pásu.

 

 1. V cene položiek 01, 02, 06 a 07 je zahrnuté aj orientačné zobrazenie inžinierskych sietí v teréne ľahko identifikovateľných (pospájanie povrchových znakov sietí vytýčených pre potreby dodávateľa a vykolíkovaných v teréne, sietí dodaných v digitálnej forme). Pokiaľ je potrebné zabezpečiť vyjadrenia správcov sietí a vytýčenie v teréne, účtujú sa zvlášť podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

 

 1. Pri rozsahu prác pod 10 MJ sa účtuje cena za 10 MJ. Toto neplatí pre položky 10 a 11.

 

 1. Pri využití iných vhodných digitálnych mapových podkladov obsahujúcich polohopis, výškopis, alebo skutočný stav plynovodov/vodovodov, sa úmerne rozsahu úprav pri tvorbe účelovej mapy účtuje 30 – 70 % z ceny položiek 01 až 08.

 

 1. Tabuľku výkonov je možné použiť pri tvorbe podkladov a spracovaní skutočných stavov ostatných potrubných rozvodov (vodovod, kanalizácia a pod.).

 

 1. Ocenenie podľa položky 08 neobsahuje náklady na vyhotovenie podkladov pre digitálne mapy miest.

 

Skupina 15 – KONTROLNÉ MERANIE A MERANIE SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVIEB

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

 

STN ISO 4463-1 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

 

STN ISO 4463-2 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

 

STN ISO 4463-3 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

 

STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

 

STN 73 0203 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

 

STN 73 0204 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

 

STN 73 0212 a STN 73 0212/Z1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

 

STN 73 0212-6 Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

 

STN 73 0220 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

 

STN 73 0221 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

 

STN 73 0225 a STN 73 0225/Z1 a STN 73 0225/Z1/O1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb 

 

STN 73 0270 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

 

STN 73 0275 a STN 73 0275/a Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov 

 

STN 73 0280 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

 

Číselné a grafické znázornenie meraných parametrov

 

Porovnanie meraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby s obsahom: technická správa, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov, súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme

 

Tabuľka výkonov 15-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

8

16

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

8

16

03

bod

Mosty, tunely, štôlne

12

24

04

bod

Technologické zariadenia

15

30

 

Poznámky:

 

a) Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 15-1 menší ako 15 MJ, účtuje sa cena za 15 MJ.

Skupina 16 – VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU BUDOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3400 a STN 01 3400/a Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

 

STN 01 3402 Výkresy v stavebníctve. Popisové pole

 

STN 01 3404 Výkresy v stavebníctve. Špecifikácia. Základné ustanovenia

 

STN EN ISO 7437 (01 3438) Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)

 

STN EN ISO 9431 (01 3401) Výkresy v stavebníctve. Plochy na výkresovom liste určené na kreslenie, text a titulný blok (ISO 9431:1990)

 

STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie

 

STN 01 3431 Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech

 

STN 01 3433 a STN 01 3433/Z1 Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

 

STN EN ISO 4157-1 (01 3420) Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)

 

STN EN ISO 4157-2 (01 3420) Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)

 

STN EN ISO 4157-3 (01 3420) Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)

 

Prípadne iné STN, EN a ISO normy týkajúce sa technických výkresov alebo výkresov v stavebníctve

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Pôdorysy, pozdĺžne rezy, priečne rezy a pohľady v analógovej a digitálnej forme

 

3D vizualizácie, fotodokumentácia

 

Tabuľka výkonov 16-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 m2

Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy, vodorovné rezy, mierky 1:50 a 1:100

2

4

02

1 m2

Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenuté, vodorovné rezy

4

6

03

1 m2

Zvislé rezy a pohľady

2

4

04

1 m2

Vloženie kót a iných mier výkresov

1

1,2

 

Poznámky:

 

 1. Polohové a výškové zameranie objektu vrátane priľahlého územia sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 03-1 Účelové mapy veľkých mierok.

 

 1. Cena za dokumentáciu kostolov, objektov s náročnou architektúrou, zrúcaniny, alebo úplne poškodené objekty, prípadné práce vyžiadané odberateľom nad rámec predpísanej dokumentácie sa určí na základe individuálnej kalkulácie.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov vo vnútri budov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhu-jú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1, č. 01-2 a č. 09-1.

 

 1. Celkový počet MJ je súčtom plôch všetkých meraných podlaží.

Skupina 17 – MERANIE POSUNOV A PRETVORENÍ

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

 

STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov

 

STN 73 2030 a STN 73 2030/a Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

 

STN 73 6209 a STN 73 6209/a Zaťažovacie skúšky mostov

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Definícia a realizácia vzťažného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom

 

Situácia rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov

 

Zoznam súradníc a výšok vzťažných a pozorovaných bodov

 

Relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťažným bodom, stredné súradnicové chyby, v prípade viac etapových sietí kovariančná matica bodov

 

Číselné a grafické znázornenie posunov, geodetická interpretácia dosiahnutých výsledkov

 

Tabuľka výkonov 17-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

 

 

 

Min. cena

Max. cena

 

 

MERANIE A VYHODNOTENIE ZVISLÝCH POSUNOV

 

01

bod

V kategórii nivelácie N1 a N2

35

40

02

bod

V kategórii nivelácie N3

30

35

03

bod

V kategórii nivelácie N4 a N5

25

30

 

 

MERANIE A VYHODNOTENIE

 

04

bod

Horizontálnych posunov

42

50

05

bod

Priestorových posunov

65

80

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 17-1 menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.

 

 1. Presnosť nivelácie je charakterizovaná nasledujúcimi hodnotami základných stredných kilomet-rových chýb:

 

N1 – m = 0,7 mm

N2 – m = 1,0 mm

N3 – m = 1,7 mm

N4 – m = 5,0 mm

N5 – m = 10,0 mm

 

 1. Zaťažovacie skúšky mostov a iných stavebných konštrukcií sa touto tabuľkou neoceňujú.

 

 1. Pripojenie na vzťažné body a overenie východiskových bodov sa oceňuje podľa tabuliek výko-nov č. 01-1 a č. 01-2. Iné špeciálne požiadavky sa oceňujú hodinovými sadzbami.

 

 1. Pri meraniach v podzemí sa k jednotlivým položkám účtuje prirážka až do výšky 100 %.

 

 1. Kontinuálne merania a vyhodnocovania posunov sa oceňujú individuálnou kalkuláciou. 

Skupina 18 – MERANIE GEOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽERIAVOVÝCH DRÁH

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

 

STN EN 1993-6 (73 5130) a STN EN 1993-6/NA (73 5130) Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy

 

STN EN 1090-1+A1 (73 2601) Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (Konsolidovaný text)

 

STN EN 1090-2 (73 2601) Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

 

STN ISO 4306-1 (27 0000) Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne

 

STN 27 0101, STN 27 0101/a a STN 27 0101/b Žeriavy. Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov

 

STN ISO 12488-1 (27 0201) Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazdových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne

 

STN 27 2435 Žeriavové dráhy dočasné

 

Kopáčik, A. a kol., Geodézia v priemysle, ISBN 978-80-227-4661-8, STU Bratislava, 2016

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

 

Číselné a grafické znázornenie meraných parametrov, smerového a výškového priebehu koľajníc, rozpätia mostu

 

Porovnanie meraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách Tabuľka výkonov 18-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

URČOVANIE PRIESTOROVÝCH VZŤAHOV ŽERIAVOVÝCH DRÁH

01

10 m

Koľajnice v úrovni terénu

44

50

02

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkami

76

95

03

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkou na jednej strane

105

125

04

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni bez lávok

146

152

05

10 m

Určenie rozpätia mostu mostového žeriavu

135

152

06

10 m

Žeriavová dráha v oblúku a atypická žeriavová dráha

230

280

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 18-1 menší než 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.

 

 1. Cena za určenie geometrických parametrov žeriavu alebo žeriavového mostu sa navrhuje indi-viduálnou kalkuláciou. 

Skupina 19 – HODINOVÉ SADZBY

 

Ohľadne kvalitatívnych a dodacích podmienok pozri kapitolu VI. Všeobecné kvalitatívne a dodacie podmienky.

 

Tabuľka výkonov 19-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

hodina

Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa alebo oprávneného projektanta

pozemkových úprav

65

130

02

hodina

Hodinová sadzba geodeta a kartografa s VŠ

50

65

03

hodina

Hodinová sadzba geodeta a kartografa s ÚSO

25

35

04

hodina

Hodinová sadzba figuranta, resp. pomocného technického pracovníka

15

20

05

hodina

Hodinová sadzba plne vybavenej viacčlennej geodetickej meračskej skupiny

75

100

06

hodina

Hodinová sadzba plne vybavenej jednočlennej geodetickej meračskej skupiny

50

65

07

hodina

Hodinová sadzba kancelárskej prípravy podkladov pre terénne práce, geodetické výpočty, prí-

prava meračských náčrtov, zaobstaranie potrebných podkladov a vyjadrení, kompletizácia vý-

sledných elaborátov Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) a pod.

25

65

 

Poznámky:

 

 1. Touto tabuľkou sa oceňuje autorizačné overenie, geodetické a negeodetické práce, či výkony potrebné k zaisteniu konkrétnej geodetickej zákazky, ktoré nie sú obsahom žiadnej z tabuliek tohto cenníka, ako aj konzultácie a poradenstvo.

 

 1. Hodinovými sadzbami sa oceňujú aj nutné bezpečnostné hliadky.

 

 1. V položkách nie sú zahrnuté náklady na dopravu.

 

 1. Špeciálne geodetické a kartografické práce ako fotografovanie dronmi, pozemné statické alebo mobilné laserové skenovanie, ako aj spracovanie takto získaných údajov odporúčame oceňovať pomocou individuálnej kalkulácie, ktorá vychádza z položiek 05 a 06, resp. 02 a 03 hodinových sadzieb, so zohľadnením hodnoty použitej techniky a nákladov na dopravu.

 

47 z 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-570-2620-4

48 z 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SADZOBNÍK

 

PRE NAVRHOVANIE  CIEN

GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH

PRÁC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ing. Peter Repáň

 

2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-570-2620-4

SADZOBNÍK PRE NAVRHOVANIE CIEN

GEODETICKÝCH A KARTOGRAFICKÝCH PRÁC

 

 

Január 2021, I. vydanie, elektronická verzia

 

ISBN 978-80-570-2620-4

 

Materiál obsahuje odporúčaný postup navrhovania ponukových cien.

 

Vydavateľ: Ing. Peter Repáň, Pustá dolina 18, 080 01 Prešov

 

Autor: Ing. Peter Repáň

 

Na tomto mieste sa chcem poďakovať všetkým, ktorí prispeli cennými radami a pripomienkami k zostaveniu tohto sadzobníka.

 

NEPREDAJNÉ!

 

 

OBSAH

 

 1. Úvod

 

 1. Základné pojmy

 

 1. Cenotvorba

 

 1. Dumping – cenové podvádzanie

 

 1. Poznámky k používaniu sadzobníka

 

 1. Základné kvalitatívne a dodacie podmienky

 

 1. Zoznam použitých skratiek

 

 1. Tabuľky výkonov s cenovými rozpätiami ponukových cien

 

Skupina 01

Určovanie parametrov geodetických bodov

Skupina 02 

Tvorba účelových máp veľkých mierok

Skupina 03

Tvorba účelových máp a geodetických podkladov pre železničnú infraštruktúru

Skupina 04

Samostatné prvky polohopisu

Skupina 05 

Tvorba geometrických plánov a podkladov pre nakladanie s nehnuteľnosťami 

Skupina 06 

Projektovanie a vykonanie jednoduchých pozemkových úprav

Skupina 07 

Digitalizácia a transformácia podkladov

Skupina 08

Určovanie objemov (kubatúr)

Skupina 09

Budovanie vytyčovacích sietí

Skupina 10 

Vytyčovanie stavebných objektov

Skupina 11

Meranie profilov

Skupina 12 

Meranie podzemných a nadzemných vedení

Skupina 13

Meranie optických alebo metalických telekomunikačných vedení

Skupina 14

Meranie potrubných rozvodov

Skupina 15 

Kontrolné meranie a meranie skutočného vyhotovenia stavieb

Skupina 16 

Vyhotovenie dokumentácie skutočného stavu budov

Skupina 17 

Meranie posunov a pretvorení

Skupina 18 

Meranie geometrických parametrov žeriavových dráh

Skupina 19 

Hodinové sadzby

I.Úvod

 

Téma stanovenia úrovne cien geodetických a kartografických prác je neustále intenzívne diskutovaná v celej komunite geodetov a kartografov. Koniec tejto diskusie je v nedohľadne, pričom niektoré otázky sa neustále opakujú, a preto sme sa rozhodli do nej prispieť nasledujúcimi úvodnými informáciami aj v tomto Sadzobníku pre navrhovanie cien geodetických a kartografických prác (ďalej len „sadzobník“).

 

II.Základné pojmy

 

 • Cena je v ekonómii hodnota tovaru alebo služby vyjadrená v peniazoch. Hodnota výkonu (tovar, výrobok, služba) sa skladá z hodnoty prenesenej opotrebovaním základných prostriedkov, spotrebovaných obežných prostriedkov a vynaloženej práce. Tým nie je povedané, že cena sa musí kvantitatívne rovnať hodnote, spravidla sa cena hodnote nerovná. Cena ovplyvňuje výrobu i spotrebu, je ich regulátorom. Určitej cene vždy zodpovedá určitý rozsah výroby a spotreby. Ovplyvňovanie výroby a spotreby cenou je vzájomné: ako pôsobí cena na výrobu a spotrebu (ponuku a dopyt), tak pôsobí výroba a spotreba na cenu (trhový mechanizmus). Cena je jediným prvkom marketingového mixu, ktorý produkuje zisk, ostatné produkujú náklady. Stanovenie cien a cenová konkurencia sa považuje za problém číslo jedna, ktorý by mal riešiť marketing.
 • Služby sú výsledok určitej ekonomickej činnosti, cieľom služieb je uspokojovať ľudské potreby. Môže ísť pritom o služby materiálnej alebo nemateriálnej povahy. Služby predstavujú z hľadiska celého národného hospodárstva tzv. tretí sektor výroby, ktorý sa má významne zúčastňovať na tvorbe hrubého národného produktu.
 • Geodetické a kartografické činnosti, resp. služby patria podľa štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 (2008), vydanej dňa 01.01.2008 a spravovanej Štatistickým úradom Slovenskej republiky, pod kód/podtriedu 71.12.3 Geodetické činnosti, pričom celá úroveň je definovaná nasledovne: M Odborné, vedecké a technické činnosti – 71 Architektonické a inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo – 71.12 Inžinierske činnosti a súvisiace technické poradenstvo - 71.12.3 Geodetické činnosti. Táto položka podtriedy úrovne 5 zahŕňa zememeračské činnosti a činnosti zameriavania hraníc pozemkov, činnosti hydrografického merania, činnosti podpovrchového merania, kartografické činnosti a činnosti súvisiace s geoinformatikou ako aj získavanie kartografických a priestorových informácií.
 • Ponuku na trhu tvorí objem tovarov a služieb určených na predaj za ceny, ktoré si stanovujú predávajúci.
 • Dopyt je kvantitatívne určená, peniazmi podložená potreba určitých tovarov a služieb, ktoré vstupujú na trh (popri ponuke).
 • Trhová cena je cena vyjadrujúca spoločenskú hodnotu tovaru a služieb v peniazoch, ktorá vzniká na základe ponuky a dopytu na trhu.
 • Cena spotrebiteľská je maloobchodná cena tovaru alebo služieb ako cena platená konečným spotrebiteľom.
 • Dumpingová cena, alebo skrátene dumping, je cena tvorená za účelom likvidácie konkurencie alebo za účelom prežitia na trhu, alebo za účelom etablovania sa na trhu. Dumping je jednou z foriem nekalej súťaže, resp. cenového podvádzania.

 

III.Cenotvorba

 

Pre problematiku oceňovania geodetických a kartografických výkonov platí na Slovensku základný právny predpis a to Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách, (ďalej len „zákon“, alebo „zákon o cenách“), ktorý vychádza z trhových podmienok a využíva skúsenosti obsiahnuté v obdobných zahraničných právnych predpisoch (rakúskych, švajčiarskych, francúzskych a španielskych). Vo svojej podstate je založený na liberalizácii cien.

 

Cena geodetických a kartografických výkonov, či služieb podľa obchodného zákonníka je cenou, ktorú má objednávateľ zaplatiť za výkony a služby na základe uzavretej zmluvy o dielo. Obchodný zákonník umožňuje však aj dohodu o uzavretí zmluvy o dielo aj bez určenia ceny. Pri zmluvách o dielo sa na určovanie ceny spravidla využíva osobitný inštitút, a to „rozpočet“. Rozpočet je spôsob určenia ceny na základe kalkulácie nákladov, ku ktorým sa pripočíta požadovaná výška zisku.

Tento spôsob sa uplatňuje predovšetkým v investičnej výstavbe. Cena určená na základe rozpočtu je obvykle cenou konečnou, preto správne určenie potrebných nákladov a ich ocenenie je prvoradým záujmom zhotoviteľa geodetických a kartografických prác.

 

Pri poskytovaní služieb, stojíme pred dilemou, akým spôsobom stanoviť cenu. Môžeme stanoviť cenu za časovú jednotku práce, napr. za hodinu, ale zákazníka zvyčajne zaujíma cena za výkon celej služby. Vhodné je vychádzať z ceny za hodinu a odhadnúť celkový čas potrebný na výkon, resp. realizáciu služby.

 

Sledujúc súčasný vývoj, alebo lepšie povedané, kolaps cien geodetických a kartografických prác na Slovensku, nám napadlo, či si geodeti a kartografi vedia spočítať, aké majú požadovať od zákazníkov finančné odmeny za svoje služby. Tieto odmeny by mali totiž pokrývať nevyhnutné náklady na vykonávané práce, vrátane „normálnej“ mzdy a primeraného zisku tak, aby nebolo nutné dotovať našich zákazníkov z rodinného rozpočtu, firemných úspor, resp. z iných výnosnejších činností alebo obchodov.

 

Pre potreby kalkulácie si musíme ujasniť nasledujúce pojmy:

 

 • Fixné náklady sú priame mzdové náklady, nepriame mzdové náklady (mzda za nevýrobný čas riadiacich a administratívnych pracovníkov), náhrady za dovolenku, odvody do fondov a pod.

 

 • Variabilné náklady sú výrobné a nevýrobné materiálové výdaje (meračské značky, kancelárske potreby, meračské pomôcky, odpisy za hmotný a nehmotný investičný majetok ako aj hmotný a nehmotný investičný majetok stopercentne odpisovaný pri nákupe a pod.). Ďalej sú to výdaje za služby materiálovej a nemateriálovej povahy (oprava a údržba prístrojov a zariadení, dopravných prostriedkov, pohonné hmoty, telekomunikačné služby, nájomné, poplatok za energie, odborné školenia a pod.).

 

 • Produktívne hodiny sú tie hodiny, ktoré dokážeme predať zákazníkovi, teda skutočný produktívny čas, kedy reálne vykonávame našu podnikateľskú činnosť. Samozrejme musíme zarobiť aj na čas (hodiny), ktorý strávime pri iných, pre firmu síce tiež potrebných, ale neproduktívnych činnostiach. Napríklad určitý čas bude vynaložený na administratívu, vedenie účtovníctva, nákup materiálu, styk s úradmi a pod. Ďalej budeme potrebovať čas aj na regeneráciu (dovolenku) a mali by sme počítať aj s prípadnou chorobou. Všetky tieto neproduktívne hodiny musíme pri kalkuláciách výpočtu produktívnych hodín odrátať od celkového kalendárneho fondu pracovnej doby.

 

Na základe hore uvedeného sme vo forme elektronickej prílohy k tomuto sadzobníku pripravili vzorovú kalkuláciu hodinovej sadzby geodeta a kartografa, ktorý pracuje v geodetickej a kartografickej spoločnosti. Do elektronickej tabuľky, ktorá je spracovaná vo formáte Microsoft Excel, je možné zadávať do žltých polí vlastné čísla, hlavne však očakávanú mesačnú hrubú mzdu a počet pracovníkov spoločnosti, ktorí musia vyrobiť peniaze na pokrytie nákladov, ako aj očakávaný zisk. Niektoré čísla sú do tabuľky vložené v aktuálnych platných hodnotách k dátumu vydania tohto sadzobníka, ako napr. povinné odvody. Ostatné sumy, ako variabilné ročné náklady spoločnosti alebo sumy odpisov sme vložili v hodnotách podľa našich skúseností a na základe konzultácií s inými kolegami. Tabuľku vo formáte Microsoft Excel si môžete stiahnuť z webového sídla Komory geodetov a kartografov na Internetovej adrese https://www.kgk.sk/.

 

IV.Dumping – cenové podvádzanie

 

V súčasnom období vládne na slovenskom trhu geodetických a kartografických služieb prevaha ponuky nad dopytom. Takýto stav prirodzene vedie, okrem iného, k znižovaniu cien týchto služieb v snahe získať akúkoľvek zákazku. Pokiaľ je znižovanie cien realizované optimalizáciou nákladov, zefektívnením pracovných postupov, nasadením dokonalejšej techniky alebo znížením vlastných mzdových nákladov, rabatov a zisku, tak sa jedná o prirodzené a legálne správanie v rámci voľného trhu. Akonáhle sa ale cena za služby zníži natoľko, že nepokrýva oprávnené náklady a je reálne dotovaná z iných zdrojov, jedná sa o jednu z foriem nekalej súťaže a to o cenový dumping, resp. cenové podvádzanie. Dochádza k porušeniu morálnych a etických noriem a k neetickému správaniu sa na trhu ako aj voči kolegom. Takéto správanie má priamy vplyv na kvalitu prác a poškodzuje zákazníkov, lebo núti spracovateľov takto podhodnotených prác nedodržiavať predpísané postupy, minimalizovať prípravu a štúdium vstupných podkladov, obmedzovať a zjednodušovať terénne práce, vynechávať kontrolné merania, okresávať výstupné elaboráty a pod. Takéto správanie znevažuje celú našu profesiu a znižuje dôveryhodnosť geodetov a kartografov v očiach verejnosti.

 

Dumpingová cena je taká cena za tovar alebo službu, ktorá je výrazne nižšia ako cena za ten istý tovar alebo službu u konkurencie na tom istom trhu. Dumpingová cena je často taká cena, ktorá nepokrýva ani len náklady vynaložené na daný tovar alebo službu.

 

Predaj za dumpingové ceny najčastejšie sleduje dva záujmy:

 

 • likvidácia konkurencie,
 • získanie podielu na novom trhu.

 

Z typologického hľadiska možno vyčleniť tri druhy dumpingu:

 

 • sporadický dumping: je to sporadický, dočasný predaj výrobkov alebo služieb za dumpingovú cenu vo výnimočných situáciách, napríklad pri hlbokom prepade dopytu na domácom trhu, účelom je v prvom rade minimalizácia strát,
 • lúpežný dumping: cieľom je ovládnutie nejakého trhu, po jeho ovládnutí alebo aspoň po etablovaní sa na trhu, sa ceny stabilizujú na primeranej úrovni, ak sa podarilo zlikvidovať konkurenciu, často na vyššej než bola pôvodná cena,
 • stály dumping: predaj tovaru alebo služieb na zahraničnom trhu za nižšiu cenu než na domácom trhu, používa sa, ak domáci dopyt je oveľa vyšší než zahraničný, respektíve, ak na domácom trhu má výrobca monopolné postavenie, kým na zahraničnom je podrobený konkurenčnej súťaži.

 

V zmysle uvedených informácií o dumpingu, resp. cenovom podvádzaní, by si mal každý geodet a kartograf dobre uvedomiť, že používaním cenového dumpingu vlastne prispieva k pomalému ale istému zániku našej profesie.

 

V.Poznámky k používaniu sadzobníka

 

Sadzobník obsahuje odporúčané minimálne a maximálne ceny geodetických a kartografických výkonov, ktoré sú uvedené v jednotlivých tabuľkách podľa skupín výkonov č. 01 až 18, ako aj odporúčané hodinové sadzby podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

Ceny uvedené v sadzobníku obsahujú priame a nepriame (režijné) náklady výkonov a primeraný zisk. Ceny neobsahujú náklady na úhradu prípadných škôd na porastoch alebo stavbách, náklady na odstraňovanie prekážok, náklady na mimoriadne dopravné prostriedky, náklady vzniknuté v dôsledku prerušenia práce na základe rozhodnutia objednávateľa a správne poplatky. Výška týchto nákladov sa stanoví zmluvnou dohodou primeranou ku konkrétnym prípadom.

 

Ceny uvedené v sadzobníku neobsahujú daň z pridanej hodnoty. Platitelia dane z pridanej hodnoty účtujú k cene daň z pridanej hodnoty podľa právnych predpisov, platných v čase účtovania.

 

Sadzobník nie je v rozpore s §§ 13 až 15 zákona o cenách. Sadzobník svojím cenovým rozpätím odporúča hladinu cien, ktorá je v zmysle §§ 546 až 549 Obchodného zákonníka ako aj v zmysle  §§ 3 a 13 Vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o cenách, obvyklá pre odbor geodetických a kartografických služieb/činností, pri dodržaní všetkých kvalitatívnych a dodacích podmienok.

 

Pri jednotlivých skupinách výkonov sadzobníka sú uvedené:

 

 • podstatné kvalitatívne podmienky,
 • obvyklé dodacie podmienky,
 • samotné tabuľky výkonov s uvedením merných jednotiek, s popisom výkonu a s minimálnymi a maximálnymi cenami,  poznámky k navrhovaniu cien.

Počty merných jednotiek sa zaokrúhľujú na celú mernú jednotku smerom nahor.

 

Navrhovanie cien v rámci rozpätí minimálnych a maximálnych cien závisí najmä od:

 

 • obtiažnosti poľných prác (prehľadnosť a prístupnosť terénu),
 • obtiažnosti kancelárskych prác (forma a zložitosť spracovania a nadštandardné požiadavky),
 • obsahovej úplnosti (najmä u máp),
 • prírodných, klimatických a dopravných vplyvov (intenzita, vzdialenosť),
 • podmienok bezpečného pracovného prostredia a ochrany zdravia pri práci na stavbách, v budovách, v extravilánoch a intravilánoch obcí, miest alebo v priemyselných areáloch,
 • materiálových nákladov,
 • úrovne spolupôsobenia zhotoviteľov, ktorá je nevyhnutná k vykonaniu práce,
 • nákladov na získanie potrebných údajov od tretích strán (údaje o bodových poliach, rôzne vyjadrenia a stanoviská úradov, štátnych organizácií alebo obcí, vytýčenie inžinierskych sietí ich správcami a pod.).

 

Pri extrémnych pracovných podmienkach prírodných, klimatických (hlavne zimných), dopravných (intenzita, bezpečnosť), resp. pri extrémne krátkych lehotách, je možné dohodnúť k maximálnym cenám percentuálnu prirážku až do výšky 100 % v závislosti od konkrétnych podmienok a požiadaviek.

 

Jednotlivé ceny výkonov sú kalkulované pre bežný počet merných jednotiek. Pri neobvykle vysokom alebo nízkom počte merných jednotiek je nutná individuálna kalkulácia.

 

Ceny výkonov, ktoré nemožno stanoviť cenami uvedenými v tabuľkách podľa jednotlivých výkonov sa oceňujú hodinovými sadzbami.

 

Pri trvalých geodetických a kartografických výkonoch na stavbách možno variantne namiesto jednotkových cien, resp. hodinových sadzieb, dohodnúť s objednávateľom ocenenie geodetických a kartografických výkonov na konkrétnej stavbe percentuálnym podielom z ceny realizovanej stavby.

 

V cenách nie sú zahrnuté dopravné náklady a náklady vynaložené na zahraničné cesty, vyžiadané objednávateľom.

 

Ceny uvedené v tomto sadzobníku boli kalkulované v roku 2020. V prípade používania sadzobníka na stanovenie cien v nasledujúcich obdobiach odporúčame ceny upraviť o percento miery inflácie, ktorá je zverejňovaná začiatkom každého kalendárneho roku na webovom sídle Štatistického úradu Slovenskej republiky, na internetovej adrese https://slovak.statistics.sk/.

 

Sadzobník je podkladom a východiskom pre stanovenie cien za geodetické a kartografické činnosti. Je určený pre právnické a fyzické osoby vykonávajúce geodetické a kartografické činnosti, ako aj pre objednávateľov týchto činností. Obsahuje odporúčané cenové rozpätia (minimálne a maximálne ceny) geodetických a kartografických výkonov pri zohľadnení požiadaviek právnych a technických predpisov platných k dátumu vydania sadzobníka. Obsah sadzobníka bol konzultovaný s Komorou geodetov a kartografov, so Zamestnávateľským zväzom geodézie a kartografie a s Komorou pozemkových úprav.

 

Cenotvorba nie je jednoduchá a výpočet ceny ovplyvňujú mnohé faktory a vplyvy. Sadzobník prináša pravidlá cenotvorby pre poskytovateľov geodetických a kartografických služieb v podobe vhodnej na jednoduchú kalkuláciu nákladov a cien. Cieľom je zamedziť zbytočným ekonomickým stratám a neželaným deformáciám trhu, ktoré škodia každému, kto sa na ňom nachádza.

 

 

 

 

 

 

 

VI.Základné kvalitatívne a dodacie podmienky

 

Kvalitatívne podmienky rezultujú, resp. vyplývajú z jednotlivých ustanovení súboru základných právnych a technických predpisov v aktuálnom znení:

 

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

 • Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

 • Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

 

 • Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 216/1995 Z. z. o Komore geodetov a kartografov v znení neskorších predpisov

 

 • Príslušné Slovenské technické normy vydané Úradom pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

 

 • Technické predpisy a iné akty riadenia vydané Úradom geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky, ako sú smernice, inštrukcie, metodické návody, usmernenia, rozhodnutia, postupy, pokyny alebo stanoviská, vrátane dodatkov k nim.

 

 • Technické predpisy a iné akty riadenia vydané inými organizáciami, ktoré využívajú výsledky geodetických a kartografických prác.

 

V rámci každej skupiny výkonov sú taktiež uvedené obvyklé dodacie podmienky. Štandardne by ale odovzdávané výsledky geodetických a kartografických činností mali obsahovať v analógovej ako aj v požadovanej digitálnej forme nasledovné časti:

 

 • technickú správu,
 • zoznamy súradníc a výšok meraných bodov,
 • kvalitatívne parametre (napr. stredné kvadratické chyby) určovaných súradníc a výšok me-raných bodov,
 • výsledné grafické výstupy, prehľadné situácie, meračské náčrty, príslušné mapové diela, rôzne účelové mapy,
 • požadované autorizačné a úradné overenie výsledkov prác.

VII.Zoznam použitých skratiek

 

APK – Absolútna poloha koľaje

Bpv – Baltský výškový systém po vyrovnaní

C KN – Register C katastra nehnuteľností

CD/DVD – Digitálne optické nosiče, kompaktné disky

DOK – Diaľkový optický kábel

DSVS – Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby

GNSS – Globálne navigačné satelitné systémy

GP – Geometrický plán

HDPE – Tvrdený polyetylén PE – Polyetylén

hm – hektometer (pri železničnej infraštruktúre)

HxGB – Skratka spoločnosti HEXAGON, pod ktorú patrí značka Leica Geosystems I – Inštrukcia

JPÚ – Jednoduché pozemkové úpravy

JŽM – Jednotná železničná mapa

KN – Kataster nehnuteľností

LPF/LP – Lesný pôdny fond (starší názov), Lesné pozemky

M – Mierka

MF SR – Ministerstvo financií Slovenskej republiky

MP SR – Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky (starší názov)

MPRV SR – Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

MJ – Merná jednotka

MK – Miestny kábel

ML – Mapový list

MN – Metodický návod

MOK – Miestny optický kábel

NR SR – Národná rada Slovenskej republiky

OK – Optický kábel

ON – Odborové normy

OZT – Oznamovacia a zabezpečovacia technika

PN – Presná nivelácia

PPBP – Podrobné polohové bodové pole

PÚ – Pozemkové úpravy

PPF/PP – Poľnohospodársky pôdny fond (starší názov), Poľnohospodárska pôda

PPÚ – Projekt pozemkových úprav

PIS – Podzemné inžinierske siete

S – Smernica

S-JTSK –  Súradnicový systém Jednotnej trigonometrickej siete katastrálnej

SK NACE – Klasifikácia ekonomických činností podľa Štatistického úradu Slovenskej republiky

SKPOS – Slovenská priestorová observačná služba  

SNR – Slovenská národná rada

SPF – Slovenský pozemkový fond

SPP – Slovenský plynárenský priemysel

SPU – Slovenská poľnohospodárska univerzita

ST – Slovak Telekom, a.s.

STL – Stredotlakové plynové potrubie

STN – Slovenská technická norma

SÚTN – Slovenský ústav technickej normalizácie

ŠPS – Štátna priestorová sieť

ŠNS – Štátna nivelačná sieť

TMM – Technická mapa mesta

TN – Technická nivelácia

TNŽ – Technické normy železníc

ÚGKK SR – Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

ÚSO – Úplné stredné odborné vzdelanie

VŠ – Vysokoškolské vzdelanie

VKM – Vektorová katastrálna mapa

VPN – Veľmi presná nivelácia

VTL – Vysokotlakové plynové potrubie

VTPKS ŽSR – Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb ŽSR

Z. z. – Zbierka zákonov

Zb. – Staršie označenie Zbierky zákonov

ZMD – Základná mapa diaľnice

ZML – Základná mapa letiska

ZMZ – Základná mapa závodu

ZPMZ – Záznam podrobného merania zmien

ŽSR – Železnice Slovenskej republiky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. Tabuľky výkonov s cenovými rozpätiami ponukových cien 01 až 19

Skupina 01 – URČOVANIE PARAMETROV GEODETICKÝCH BODOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Inštrukcia na práce v polohových bodových poliach č. I 74.20.73.12.00, ÚGKK SR 20.12.1994 č. NP – 3638/1994

 

Inštrukcia na práce vo výškových bodových poliach č. I 74.20.73.13.00, SÚGK 21.6.1982 č. 3 – 2169/1982

 

Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. O-84.11.13.31.12.00-16 v znení Dodatku č.1 P-5533/2017

 

Smernica na spravovanie geodetických základov č. S 74.20.73.11.00, ÚGKK SR 2006

 

STN 73 0415 Geodetické body

 

STN ISO 4463-2 (73 0423), Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa obsahujúca metaúdaje merania a referenčné údaje použité na pripojenie podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Zoznam súradníc a prípadne výšok bodov podrobného polohového bodového poľa (PPBP), ak boli určené podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Geodetické údaje o bodoch PPBP podľa vzoru uvedenom v prílohe vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov

 

Stabilizované geodetické body

 

Prehľadný náčrt geodetických bodov

 

Tabuľka výkonov č. 01-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 bod

Stabilizácia geodetických bodov povrchovou značkou

19

25

 

 

MERANIE A VÝPOČTY GEODETICKÝCH BODOV

02

1 bod

1. trieda presnosti

89

95

03

1 bod

2. trieda presnosti

70

83

04

1 bod

3. trieda presnosti

38

58

05

1 bod

4. trieda presnosti

25

38

06

1 bod

Určenie bodu pomocou GNSS s pripojením do siete permanentných referenčných staníc GNSS (SKPOS®, HxGN SmartNet)

25

38

 

Poznámky:

 

 1. Geodetickými bodmi rozumieme v zmysle STN 73 0415 body referenčných sietí, body lokálnych geodetických sietí a podrobné geodetické body (PGB). V zmysle vyhlášky ÚGKK SR č. 300/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov geodetickými bodmi rozumieme pevné body PPBP a dočasne stabilizované body PPBP.

 

 1. Stabilizáciou geodetických bodov sa rozumie stabilizácia kamennou meračskou značkou M1,

M2, M3, geoharpúnou s plastovou hlavou, obetónovanou rúrkou (obetónovanie min. 30 x 30 x 30 cm), vyrytím krížiku, resp. vyvŕtaním dierky v trvalých objektoch, umiestnenie reflexnej fólie, resp. smerového znaku.

 

 1. Signalizácia alebo podzemná stabilizácia geodetických bodov sa oceňuje samostatne.

 

 1. Rekognoskácia pripájacích bodov Štátnej priestorovej siete sa oceňuje samostatne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Stabilizačný materiál nie je zahrnutý v cene.

 

 1. Pri dočasnej stabilizácii bodov PPBP sa geodetické údaje nevyhotovujú.

 

Tabuľka výkonov č. 01-2

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 bod

Osadenie nivelačnej značky

31

38

 

MERANIE A VÝPOČTY BODOV VÝŠKOVÝCH BODOVÝCH POLÍ

02

1 km

Technická nivelácia (TN)

70

95

03

1 km

Presná nivelácia (PN)

150

230

04

1 km

Veľmi presná nivelácia (VPN)

220

290

 

Poznámky:

 

 1. Merná jednotka (MJ) predstavuje 1 km obojsmernej nivelácie.

 

 1. Stabilizačný materiál nie je zahrnutý v cene.

 

 1. Stabilizácia atypickými značkami (hĺbková, tyčová a pod.) sa oceňuje samostatne.

 

 1. Položkou 03 sa oceňuje aj výškové pripojenie tunelov a štôlní v podzemí a bodov základného výškového bodového poľa v podzemí.

 

Skupina 02 – TVORBA ÚČELOVÝCH MÁP VEĽKÝCH MIEROK

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Technický predpis TP 038 – Technické podmienky, Základná mapa diaľnice a rýchlostnej cesty, vyhotovenie, údržba a obnova

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc, prípadne výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu

 

Tabuľka výkonov č. 02-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 ha

Účelová mapa základného významu v mierke

1:200 alebo 1:250

463

540

02

1 ha

Účelová mapa základného významu v mierke

1:500

410

495

03

1ha

Účelová mapa základného významu v mierke

1:1000 alebo 1:2000

360

455

04

1 ha

Účelové mapy ostatné v mierke 1:200 alebo 1:250

305

463

05

1 ha

Účelové mapy ostatné v mierke 1:500

266

366

06

1 ha

Účelové mapy ostatné v mierke 1:1000 alebo

1:2000

266

343

07

1 ha

Účelové mapy ostatné – extravilán všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

152

228

08

1 ha

Meranie a zobrazenie výškopisu všetky mierky (mapy základného významu a ostatné)

76

114

09

1 ha

Spracovanie výsledkov merania v 3D všetky mierky

152

228

10

1 ha

Základná mapa diaľnice (ZMD) a rýchlostnej cesty

550

750

 

Poznámky:

 

 1. Účelovými mapami základného významu rozumieme:

 

 • Základnú mapu závodu (ZMZ),
 • Základnú mapu letiska (ZML),
 • Technické mapy miest (TMM),  iné základné mapy.

 

 1. Položky 01 až 06 sa týkajú polohopisu v intraviláne, položka 07 v extraviláne.

 

 1. V cenových rozpätiach nie je zahrnuté pripojenie do platného súradnicového systému a výškového systému.

 

 1. Horné hranice rozpätia sa odporúčajú pri ťažších terénnych a klimatických podmienkach.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Podľa tejto tabuľky sa oceňuje aj zameranie uličného pásu, pričom pre ocenenie 1 km uličného pásu sa odporúča použiť cenu minimálne za 3 ha.

 

 1. Pri tvorbe účelovej mapy odvodením alebo prepracovaním odporúča sa stanoviť percento zrážky podľa rozsahu zmien.

 

 1. Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

 

Skupina 03 – TVORBA ÚČELOVÝCH MÁP A GEODETICKÝCH PODKLADOV PRE ŽELEZNIČNÚ INFRAŠTRUKTÚRU

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

STN 73 6360 a STN 73 6360-1/O1 Železnice. Koľaj. Časť 1: Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1 435 mm

 

STN 73 6360-2 a STN 73 6360-2/O1 Železnice. Koľaj. Časť 2: Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 435 mm

 

TNŽ 01 3412 Digitálna dokumentácia

 

TNŽ 01 3412-1 Digitálna dokumentácia. Jednotná železničná mapa. Časť 1: Tvorba a aktualizácia JŽM

 

TNŽ 01 3412-2 Digitálna dokumentácia. Časť 2: Zakresľovanie káblov OZT

 

TNŽ 01 3412-3 Digitálna dokumentácia. Časť 3: Zakresľovanie schém elektrotechnických zariadení

 

TNŽ 01 3412-4 Digitálna dokumentácia. Časť 4: Zakresľovanie oznamovacích a zabezpečovacích zariadení

 

TNŽ 01 3468 Výkresy inžinierskych stavieb. Pravidlá pre kreslenie výkresov železničných tratí

 

TNŽ 73 7508 Projektovanie a výstavba železničných tunelov

 

TNŽ 73 6395 Traťové značky. Staničníky, medzníky a hraničníky ŽSR

 

TNŽ 73 6360 Geometrické usporiadanie koľají normálneho rozchodu na celoštátnych dráhach a vlečkách

 

TNŽ 73 6361 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1000 mm

 

TNŽ 73 6362-1 Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh rozchodu 1520 mm

 

TNŽ 73 6362-2 Preberanie stavebných prác, udržiavacích prác a hodnotenie prevádzkového stavu koľaje rozchodu 1 520 mm

 

TNŽ 73 6388 Priestorové usporiadanie vrát nad koľajami rozchodu 1435 mm a 1520 (1524) mm

 

TNŽ 73 0423 Presnosť vytyčovania tunelov celoštátnych dráh, vlečiek a mestských dráh

 

VTPKS ŽSR Všeobecné technické požiadavky kvality stavieb

 

Iné súvisiace TNŽ – technické normy železníc (bývalé ON – odborové normy)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc prípadne výšok a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu (prípadne výškopisu)

 

Jednotná železničná mapa v digitálnej a analógovej forme

 

Vlečkový plán v digitálnej a analógovej forme

 

Iné špecifické geodetické podklady pre potreby železničnej infraštruktúry, ako napr.:

 

 • kontrola prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty
 • výstup z meracieho zariadenia s kontinuálnym záznamom APK pre určenie smerových a sklonových parametrov koľají
 • 3D model terénu, ortofotosnímky
 • zaistenie koľaje k zaisťovacím značkám
 • výpočet staničenia trakčných podpier, osadenie staničníkov
 • pasportizácia železničnej dopravnej cesty (koridoru)

 

Tabuľka výkonov č. 03-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 ha

Predprojektové/porealizačné zameranie polohopisu a výškopisu vrátane železničnej infra-

štruktúry

550

750

02

1 ha

Jednotná železničná mapa

450

550

03

1 ha

Vlečkový plán

550

650

04

1 km

Jednoduché zameranie kontroly prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty (1 koľaj)

100

150

05

1 km

Komplexné zameranie kontroly prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty formou 3D

modelu (1 koľaj)

300

400

06

1 km

Zameranie prechodového prierezu železničnej dopravnej cesty pomocou kontinuálneho mera-

nia APK (1 koľaj)

300

400

07

1 ha

3D model terénu, staničných budov a ostatnej železničnej infraštruktúry

500

700

08

1 km

Zaistenie koľaje k zaisťovacím značkám (1 koľaj)

300

400

09

1 km

Výpočet staničenia trakčných podpier pre osadenie staničníkov

70

150

10

1 ha

Vyhotovenie ortofotosnímok záujmového územia železničnej infraštruktúry

70

100

11

1 ha

Pasportizácia železničnej dopravnej cesty (koridoru)

120

150

 

Poznámky:

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. V cene položky 01 nie je zahrnuté šetrenie priebehu podzemných inžinierskych sietí alebo stavu katastra nehnuteľností, ak je toto dojednaným predmetom odovzdania predprojektového zamerania.

 

 1. Vyhľadanie a zameranie inžinierskych sietí sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

 

 1. Šetrenie hraníc železničných pozemkov a priebehu podzemných inžinierskych sietí železnice nie je súčasťou ceny prác podľa tejto tabuľky.

 

 1. Pri rozsahu prác pod 2 MJ sa účtuje cena za 2 MJ.

 

 1. Spracovanie údajov pre databázu a vyhotovenie geodetického elaborátu pre položky 04 až 09, ak si ho žiada objednávateľ, nie je v tabuľke obsiahnuté a oceňuje sa hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Cena položky 06 sa použije pre jedno zameranie jednej koľaje. Pri dvoch meraniach na dvoch koľajach, každá z nich dlhá 1 km znamená účtovanie 4 MJ.

 

Skupina 04 – SAMOSTATNÉ PRVKY POLOHOPISU 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Zoznam súradníc a výšok meraných bodov

 

Zobrazenie prvkov do mapy

 

Tabuľka výkonov 04-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

prvok

Meranie a zobrazenie dĺžkového prvku polohopisu

19

25

02

prvok

Meranie a zobrazenie bodového prvku polohopisu

13

19

 

Poznámky:

 

 1. Prvkom podľa položky 01 sa rozumie 100 m určenej dĺžky. Podľa položky 02 je to predmet, kto-rý je zobrazený bodom, resp. bodovou značkou.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

 

 1. Ak je rozsah výkonov menší ako 10 MJ účtuje sa cena za 10 MJ.

 

 1. Ak je zameranie a zobrazenie dĺžkového, resp. bodového prvku doplnené o namerané výšky, zvyšujú sa ceny položiek 01 a 02 o 50 %.

 

Skupina 05 – TVORBA GEOMETRICKÝCH PLÁNOV A PODKLADOV PRE NAKLADANIE S NEHNUTEĽNOSŤAMI

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.24.00-95, MN

74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.09.1995

 

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.25.00-95, MN

74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.01.1996

 

Smernica na vyhotovenie geometrických plánov a vytyčovanie hraníc pozemkov č. S 74.20.7343.00 ÚGKK SR 28.11.1997 č. NP – 3595/1997

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa v znení dodatku č.1

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií v znení dodatku č.1

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra s prílohou č. 2 a v znení dodatku č.1

 

Usmernenie ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23.04.2013, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického pánu (značkový kľúč) v znení dodatku č.1

 

Výklad k problematike zhotovovania geometrických plánov, ktoré sú prílohou viacerých listín v súvislosti s aplikáciou usmernenia č. KO-3809/2006 a usmernenia č. P-7371/2009

 

KO-5166/2014-187 – Vyhotovovanie a úradné overovanie geometrických plánov na obnovu hraníc pozemkov v súvislých lesných celkoch zo dňa 25.08.2014

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_10/2015 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_12/2015 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_12/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje spôsob označovania súborov vektorových máp katastra s prílohou č. 2

 

KO-2025/2015-355 - Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcich sa vyhotovovania geometrických plánov

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_21/2016 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_11/2013, zo dňa 19. 04. 2013, ktorým sa ustanovujú elektronické podklady na aktualizáciu súboru popisných informácií

 

Dodatok č. 1 č. USM_UGKK SR_22/2016 k usmerneniu ÚGKK SR č. USM_UGKK SR_13/2013, zo dňa 23. 04. 2016, ktorým sa ustanovuje používanie mapových značiek v mape katastra, v súbore prevzatých meraní a v operáte geometrického plánu (značkový kľúč)

 

Smernica na evidovanie rozsahu vecného bremena v súbore geodetických informácií katastra nehnuteľností č. O-84.11.13.31.31.00-16

 

Smernica na vykonávanie geodetických meraní prostredníctvom Slovenskej priestorovej observačnej služby č. O-84.11.13.31.12.00-16 v znení Dodatku č.1 P-5533/2017

 

Stanovisko k otázkam a podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov KO6585/2019-80

 

Dodatok č. 2 č. USM_UGKK SR_5/2020 k usmerneniu Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. USM_UGKK SR_10/2013, zo dňa 19.04.2013, ktorým sa ustanovuje obsah a forma podkladov na aktualizáciu súboru geodetických informácií katastra nehnuteľností v katastrálnych územiach, v ktorých je spravovaná nečíselná vektorová katastrálna mapa

 

Iné Stanoviská ÚGKK SR k podnetom týkajúcim sa vyhotovovania geometrických plánov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 125/2015 Z. z. o registri adries

 

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 142/2015 z 23. júna 2015, ktorou sa vykonáva zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries (vyhláška o adresnom bode) 

 

Dodacie podmienky:

 

pre pol. 01: Vytyčovací náčrt a Protokol o vytýčení v dvoch vyhotoveniach

 

pre pol. 02: Geometrický plán štandardne v troch vyhotoveniach, alebo v násobkoch troch vyhotovení podľa požiadavky objednávateľa, hranica pozemku označená v zmysle platných technických predpisov

 

pre pol. 03: Záznam podrobného merania zmien

 

pre pol. 04: Elaborát adresného bodu v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

 

pre pol. 05: Elaborát zobrazenie geografických osí ulíc obce v zmysle vyhlášky MV SR č. 142/2015

 

pre pol. 06: Výkupový elaborát v dvoch vyhotoveniach

 

pre pol. 07: Technická správa

 

Tabuľka výkonov č. 05-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

100 m

Vytýčenie hranice pozemku

160 

290

02

100 m

Vyhotovenie geometrického plánu (GP) na od-

150 

300 

 

 

delenie pozemku, stavbu alebo na vyznačenie vecného bremena

 

 

V prípade prác v operáte s nečíselnou VKM sa k položkám 01 a 02 účtuje prirážka minimálne 30 %.

V prípade, ak stav právny nie je totožný so stavom v registri C KN, sa k položkám 01 a 02 účtuje ďalšia prirážka 20 %.

03

100 m

Vyhotovenie záznamu podrobného merania zmien (ZPMZ) pre opravu chyby v katastrálnom

operáte

150

300

04

Adresný bod

Zameranie a vyhotovenie elaborátu adresného bodu

30

70

V prípade, že sa elaborát adresného bodu vyhotovuje samostatne a nie súčasne s vyhotovením GP, účtuje sa k položke 04 prirážka 100 %. 

05

1 km

Zameranie, výpočet súradníc a zobrazenie geografických osí ulíc obce

120

180

06

Vlastník

Výkupový elaborát

10

25

07

Parcela

Preskúmanie možnosti vydania pozemku

38

190

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 05-1 pri položkách 01, 02 a 03 menší ako 2 MJ, účtuje sa cena za 2 MJ.

 

 1. MJ tvorí súčet omerných mier na hraniciach oddeleného pozemku, ktorý sa majetkovoprávne vysporiadáva, alebo súčet omerných mier stavby, pri oddeľovaní viacerých pozemkov sa spoločná hranica účtuje len raz.

 

 1. V prípade nečíselnej VKM sa do MJ započítajú aj omerné miery na hraniciach celého pozemku, ktoré je nutné zamerať, overiť, prípadne zrekonštruovať a vytýčiť v teréne.

 

 1. V prípade GP na vyznačenie vecného bremena pre inžinierske siete sa za MJ počíta dĺžka sa-motnej inžinierskej siete ako aj dĺžka riešených hraníc ochranného pásma.

 

 1. V cenových rozpätiach nie sú zahrnuté potrebné správne poplatky.

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zložitejších podmienkach merania, pri prekáž-kach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania alebo ak sa jedná o nakladanie s nehnuteľnosťami s vyššími cenami, v súlade s existujúcimi cenovými mapami nehnuteľností, pozemkov alebo stavieb.

 

 1. Náklady na zriaďovanie pevných bodov PPBP nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa ta-buľky výkonov č. 01-1.

 

 1. Vyhotovenie elaborátov nad stanovený počet uvedený v dodacích podmienkach sa oceňuje ho-dinovou sadzbou.

 

 1. V prípade vzniku komplikácií pri vyhotovení geometrického plánu alebo vytýčení hranice po-zemku, ktoré si vyžiadajú prešetrenie, preverenie pôvodných podkladov a archívnych materiálov, návrh riešenia, vypracovanie relevantných podkladov a podanie návrhu na opravu údajov v katastrálnom operáte (napr. katastrálne konanie podľa §§ 59, 59a a 59b Katastrálneho zákona, Oprava chýb v katastrálnom operáte), takéto činnosti sa oceňujú samostatne položkou 03 alebo hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Odporúčame použiť pre kalkuláciu cien hore uvedených výkonov zároveň aj hodinové sadzby podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

Skupina 06 – PROJEKTOVANIE  A VYKONANIE JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 38/2005 Z. z. o určení hodnoty pozemkov a porastov na nich na účely pozemkových úprav

 

Vyhláška Ministerstva spravodlivosti SR č. 492/2004 Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku v znení neskorších predpisov

 

Metodický návod na vykonávanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav č. MN

74.20.73.46.30, vydaný MP SR a ÚGKK SR v auguste 2008

 

Metodické štandardy projektovania pozemkových úprav, ISBN 978-8-552-0267-9, vydané MP SR a SPU v Nitre, v roku 2009

 

Dodacie podmienky:

 

Podľa Dodacích podmienok stanovených správnym orgánom, podľa Metodického návodu na vykonanie geodetických činností pre projekt pozemkových úprav a podľa Metodických štandardov projektovania pozemkových úprav

 

Tabuľka výkonov 06-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 m2

JPÚ pre dôvody iné ako hospodárenie na pôde, hospodárske dvory, rómske osady a pod., podľa §

2, ods. (1), písm. h), j) a k) zákona č. 330/1991

0,45

1,50

02

1 m2

JPÚ na PPF/PP a LPF/LP pre poľnohospodárske účely, podľa § 2, ods. (1), písm. b) a písm. c) zá-

kona č. 330/1991

0,10

0,45

 

Poznámky:

 

 1. Minimálna cena za projekt 20000,-- Euro (pozrite aj písmeno e) v týchto poznámkach).

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa, ak je nutné spracovať aj urbanistickú štúdiu či za-stavovací plán pre riešené územie.

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zvýšenom počte známych vlastníkov (viac ako 50).

 

 1. Práce na úvodných konzultáciách, na analýze realizovateľnosti projektu, na spracovaní podkla-dov pre žiadosť a pre prípravné konanie a pod. sa oceňujú hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1, položka 01.

 

 1. Pri neštandardných projektoch, t. j. malá výmera (pod 5 hektárov), malý počet vlastníkov alebo veľká výmera (nad 50 hektárov), odporúčame cenu stanoviť pomocou individuálnej kalkulácie, napr. podľa hodinových sadzieb.

Skupina 07 – DIGITALIZÁCIA A TRANSFORMÁCIA PODKLADOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z., o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 461/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Metodický návod na digitalizáciu nečíselných máp katastra nehnuteľností a ich aktualizáciu č. 84.11.13.32.23.00-02, MN 74.20.73.46.10, ÚGKK SR, 01.05.2002

 

Metodický návod na tvorbu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.24.00-95, MN

74.20.73.21.00 (984 210 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.09.1995

 

Metodický návod na aktualizáciu vektorovej katastrálnej mapy č. 84.11.13.32.25.00-95, MN

74.20.73.43.23 (984 420 MN-1/95), ÚGKK SR, 01.01.1996

 

Pokyny ÚGKK SR č. KO - 5939/2006 (P-1588/2020) na skenovanie a transformáciu máp KN

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Vektorová kresba v požadovanom formáte pre položky 01, 02 a 03

 

Výpočtový protokol, analýza presnosti pre položku 04

 

Tabuľka výkonov 07-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 ML

Vektorizácia katastrálnych máp

388

444

02

1 ML

Vektorizácia účelových máp

292

388

03

100 m

Vektorizácia inžinierskych sietí

8

14

04

1 ML

Matematická transformácia

11

20

 

Poznámky:

 

 1. Touto tabuľkou sa oceňuje vektorizácia z rastrového alebo analógového podkladu transformo-vaného/georeferencovaného do požadovaného súradnicového systému.

 

 1. Položkou 01 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu mapy určeného operátu, resp. mapy katastra nehnuteľností. V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 22,-- Eur.

 

 1. Položkou 02 sa oceňuje vektorizácia kresbou plne pokrytého mapového listu účelovej mapy (napr. hustý intravilán). V prípade menšieho pokrytia sa cena adekvátne znižuje až na minimálnu cenu 22,-- Eur.

 

 1. V prípade, že je súčasťou digitalizácie aj vytvorenie objektov, sa ceny položiek 01 a 02 zvyšujú minimálne o 20 %.

 

 1. V cene položky 02 je zahrnutá vektorizácia polohopisu a výškopisu.

 

 1. V cene nie je zahrnuté skenovanie máp.

 

 1. V cene nie je zahrnutá tlač máp.

 

 1. V cene nie sú zahrnuté náklady na dátové nosiče (napr. CD/DVD).

 

 1. V cene nie je zahrnutý návrh osobitného značkového kľúča, tvorba značiek a línií.

Skupina 08 – URČOVANIE OBJEMOV (KUBATÚR) 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Dokumentácia určenia kubatúry, technická správa, grafické znázornenie kubatúry

 

Tabuľka výkonov 08-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

 

URČOVANIE OBJEMOV

 

01

100 m2

Výkopy, odkopy za sucha

19

25

02

100 m2

Výkopy z vody

25

31

03

100 m2

Haldy, skládky – upravené

19

25

04

100 m2

Haldy, skládky – neupravené

19

35

 

Poznámky:

 

 1. Podrobné meranie je možné vykonať aj v miestnom súradnicovom a výškovom systéme.

 

 1. Ak je rozsah výkonov pre všetky menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.

 

 1. Ak je rozsah výkonov väčší ako 100 MJ, účtuje sa v spodnej polovici cenového rozpätia.

 

 1. Ak je rozsah výkonov väčší ako 500 MJ, odporúčame cenu určiť pomocou individuálnej kalkulá-cie, napr. podľa hodinových sadzieb podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Zameranie pôvodného terénu sa účtuje podľa tabuľky výkonov č. 02-1.

Skupina 09 – BUDOVANIE VYTYČOVACÍCH SIETÍ

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

 

STN ISO 4463-1 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Situácia rozmiestnenia jednotlivých bodov siete

 

Observačný plán a spôsob observácie

 

Zoznam súradníc, prípade výšok bodov a ich geodetické údaje

 

Absolútne charakteristiky presnosti bodov vzhľadom na body geodetických základov

 

Relatívne charakteristiky presnosti a stredné súradnicové chyby, v prípade viac etapových sietí kovariančná matica bodov

 

Tabuľka výkonov 09-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

bod

Vytyčovacie siete pre stavebné objekty s priestorovou skladbou alebo pre stavebné objekty líniové a plošné

150

220

02

bod

Vytyčovacie siete cestných a železničných mostov

220

290

03

bod

Vytyčovacie siete a body základných orientačných priamok tunelov a štôlní v podzemí

290

360

 

Poznámky:

 

 1. V cenových rozpätiach nie sú obsiahnuté náklady na signalizáciu a trvalú stabilizácia bodov vy-tyčovacej siete.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

Skupina 10 – VYTYČOVANIE STAVEBNÝCH OBJEKTOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

 

STN ISO 4463-1 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

 

STN ISO 4463-2 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

 

STN ISO 4463-3 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

 

STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

 

STN 73 0203 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

 

STN 73 0204 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

 

STN 73 0212 a STN 73 0212/Z1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

 

STN 73 0212-6 Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

 

STN 73 0220 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

 

STN 73 0221 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

 

STN 73 0225 a STN 73 0225/Z1 a STN 73 0225/Z1/O1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb 

 

STN 73 0270 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

 

STN 73 0275 a STN 73 0275/a Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov 

 

STN 73 0280 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

 

STN 01 3405 Výkresy v stavebníctve. Označovanie charakteristík presnosti

 

STN 01 3419 a STN 01 3419/Z1 Výkresy v stavebníctve. Vytyčovacie výkresy stavieb

Dodacie podmienky:

 

Protokol o vytýčení a záznam do stavebného denníka s podpismi odovzdávajúcich a preberajúcich osôb

 

Technická správa

 

Zoznam súradníc, prípadne výšok vytýčených bodov

 

Záznam o nezávislom kontrolnom vytýčení (kontrola správnosti vytýčenia)

 

Grafické zobrazenie vytýčených bodov a vytyčovacích prvkov

 

Tabuľka výkonov 10-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

 

 

 

Min. cena

Max. cena

VYTÝČENIE PRIESTOROVEJ POLOHY OBJEKTU ALEBO STAVBY

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

8

16

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

8

16

03

bod

Mosty, tunely, štôlne

12

24

04

bod

Technologické zariadenia

15

30

PODROBNÉ VYTÝČENIE OBJEKTOV A TECHNOLOGICKÝCH ZARIADENÍ STAVBY

05

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

8

16

06

bod

Železnice, cesty, pohybové plochy letísk, mosty, tunely a štôlne

12

24

07

bod

Ostatné líniové stavby

12

24

08

bod

Technologické zariadenia

15

30

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 10-1 menší ako 15 MJ, účtuje sa cena za 15 MJ.

 

 1. Pri meraniach v podzemí sa k jednotlivým položkám účtuje prirážka až do výšky 100 %.

 

 1. Vytýčenie obvodu staveniska, hraníc ochranných pásiem, lesných priesekov a pod. sa oceňuje podľa položky 02.

 

 1. Každé zvlášť požadované kontrolné vytýčenie, alebo opakované vytýčenie sa oceňuje podľa položiek tejto tabuľky výkonov ako nové vytýčenie.

 

 1. V cenách je zahrnutá dočasná stabilizácia geodetických bodov, výpočty súradníc a výpočty vy-tyčovacích prvkov.

 

 1. V cenách nie sú zahrnuté náklady na vybudovanie vytyčovacej siete, navrhujú sa samostatne podľa tabuľky výkonov č. 09-1.

 

 1. V cenách nie sú zahrnuté náklady na trvalú stabilizáciu vytýčených bodov a ich zaistenie, na vyhotovenie rozboru presnosti alebo na pripojenie hlavných výškových bodov na Štátnu nivelačnú sieť.

 

 1. Ak je požadované len výškové vytýčenie podrobných bodov, (napr. priemyselných podláh vý-robných hál, hypermarketov a pod.) účtuje sa 60 % z položky 05 za každý vytýčený bod. 

Skupina 11 – MERANIE PROFILOV 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Podľa technických predpisov a požiadaviek jednotlivých odberateľov

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Grafické znázornenie profilov vo vhodnej mierke vrátane staničení a výšok

 

Zobrazenie polohy profilov do mapy veľkej mierky

 

Tabuľka výkonov 11-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

 

POZDĹŽNE PROFILY

 

01

100 m

Pozdĺžny profil terénu

40

52

02

100 m

Pozdĺžny profil vodných tokov

95

180

03

100 m

Pozdĺžny profil ciest a diaľnic

95

180

04

100 m

Pozdĺžny profil železníc a vlečiek

95

180

 

 

PRIEČNE PROFILY

 

05

30 m

Priečny profil terénu

19

25

06

30 m

Priečny profil vodných tokov

31

36

07

30 m

Priečny profil ciest a diaľnic

31

36

08

30 m

Priečny profil železníc

31

46

09

30 m

Údolný profil terénu

40

52

 

Poznámky:

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej priestorovej siete (ŠPS) sa oceňuje osobitne hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

 

 1. Pripojenie na geodetické body Štátnej nivelačnej siete (ŠNS) sa oceňuje osobitne podľa tabuľky výkonov č. 01-2.

 

 1. Priečne profily nad 300 m sa oceňujú osobitne na základe individuálnej kalkulácie.

 

 1. Priečny profil vodného toku sa meria do vzdialenosti 20 m od brehovej čiary. Pri každých zača-tých 10 m priečneho profilu nad túto vzdialenosť sa cena zvyšuje o 10 %.

 

 1. Pri profiloch podľa položky 06 pri nebroditeľných vodných tokoch je možné účtovať prirážku až do výšky 100 %.

 

 1. Ak je rozsah výkonov menší ako 10 priečnych profilov, účtuje sa 10 priečnych profilov.

Skupina 12 – MERANIE PODZEMNÝCH A NADZEMNÝCH VEDENÍ 

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Grafické zobrazenie priebehu vedení do mapy, alebo číselné spracovanie priebehu vedení

 

Tabuľka výkonov 12-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

100 m

Overenie priebehu káblového podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)

31

38

02

100 m

Overenie priebehu potrubného podzemného vedenia vyhľadaním (detektorom)

32

39

03

100 m

Zameranie a zobrazenie priebehu podzemného a nadzemného vedenia

38

50

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 12-1 menší než 3 MJ, účtuje sa cena za 3 MJ.

 

 1. Zistenie priebehu podzemného vedenia u správcu sa oceňuje hodinovými sadzbami.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Účasť geodeta (kolíkovanie, farbenie a iné vyznačovanie priebehu podzemných inžinierskych sietí) pri vytyčovaní podzemných sietí správcami vedení, za účelom následného zamerania sa oceňuje hodinovými sadzbami podľa tabuľky výkonov č. 19-1.

Skupina 13 – MERANIE OPTICKÝCH ALEBO METALICKÝCH TELEKOMUNIKAČNÝCH VEDENÍ

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410, Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Technický predpis TA 326 – Technická dokumentácia líniových stavieb a súvisiace dodatky - diaľkové optické káble, miestne káble, vydané podnikom Slovak Telekom, a. s.

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc, prípadne výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, prípadne výškopisu

 

Účelová digitálna a analógová mapa DOK, MK, alebo Kniha plánov DOK, MK, prípadne aj opravený projekt, alebo len dokumentácia z pokládky PE rúrky, v zmysle predpisov Slovak Telekom, a.s.

 

Tabuľka výkonov 13-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

 

GEODETICKÉ PRÁCE PREDREALIZAČNÉ

01

100 m

Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu –

intravilán (3 - 6 ha/1 km)

114

139

02

100 m

Predrealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu –

extravilán (6 - 10 ha/1 km)

95

133

03

1 správca

Overenie priebehu podzemných inžinierskych sietí (PIS)

16

25

04

100 m

Zameranie a zakreslenie PIS

44

70

05

100 m

Prekreslenie priebehu iných PIS z podkladov správcov vedení

7

13

 

 

GEODETICKÉ PRÁCE POREALIZAČNÉ

06

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán (Účelová mapa DOK, MK)

58

76

 

07

 

100 m

Súčasné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie pracovného pásu a porealizačné zameranie a spracovanie trasy kábla – intravilán a extravilán

133

166

08

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK – intravilán

40

44

09

100 m

Porealizačné polohové a výškové zameranie a kartografické spracovanie trasy MK pri súbehu (pripokládke) s OK – extravilán

18

24

10

100 m

Spracovanie Knihy plánov OK, MK, digitálne kótovanie kábla a jeho zariadení, doplnenie

priečnych a pozdĺžnych rezov, krytia kábla, detailov, rezov ryhy, formátovanie, spracovanie technologických schém, a pod., tlač, kompletovanie, väzba a pod.

31

38

11

100 m

Porealizačné zameranie trasy nadzemného kábla (nový telekomunikačný kábel na stĺpoch)

31

38

12

100 m

Porealizačné zameranie optického kábla pri zafúknutí do jestvujúcich HDPE rúr

25

31

13

100 m

Spracovanie dokumentácie pre mestské (obecné) úrady

6

8

 

AKTUALIZÁCIA JESTVUJÚCICH DOKUMENTÁCII

 

14

100 m

Zhodnotenie rozsahu potrebnej aktualizácie v teréne pred začatím merania

7

10

15

100 m

Doplnenie názvov povrchov, aktualizácia názvov ulíc a iných popisných údajov bez použitia

meracej techniky

7

13

16

100 m

Doplnenie prvkov polohopisu s použitím meracej techniky (20 - 70 % aktualizácia pracovného

pásu, 20 - 70 % z položky 01)

25

76

17

100 m

Prepracovanie mierky

5

6

18

100 m

Prepracovanie digitálneho tvaru HDPE rúr, káblovodov a trás káblov do dátovej štruktúry podľa

technického predpisu TA 326 (súborov KABEL,

MKABEL a TECHNOL), vyhotovených pred platnosťou TA 326

13

19

19

100 m

Prepracovanie digitálneho tvaru polohopisu do dátovej štruktúry podľa TA 326

19

25

 

Poznámky:

 

 1. V intraviláne sa zameriava pracovný pás 30 až 60 m široký, v extraviláne až do 100 m.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Výsledkom výkonov položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11 a 12 je Účelová digitálna mapa, ktorá je podkladom pre spracovanie Knihy plánov. Geodetický elaborát aj v digitálnej forme je zahrnutý v cene týchto položiek.

 

 1. V cene položiek 06, 07, 08, 09, 11 a 12 sú zohľadnené aj nutné viacnásobné výjazdy na tie isté úseky stavby pri kladení kábla, markerov, chráničiek, montáži rúrkových a optických spojok alebo domeranie inžinierskych sietí vo výkope. 

 

 1. Položka 07 sa účtuje vtedy, keď pracovný pás nebol zameraný pre projekt pred realizáciou stavby a meria sa až v etape výstavby kábla.

 

 1. Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01, 02, 06, 07, 08, 09, 11 a 12 sa použije pri jed-noduchých polohopisoch, malej hustote zariadení kábla na 1 MJ, alebo pri spodnej hranici šírky zameriavaného územia (do 30 m v intraviláne), alebo pri dlhých trasách (niekoľko desiatok km).

 

 1. Horná hranica cenového rozpätia sa používa pri zložitejších polohopisoch, alebo prekážkach vo viditeľnosti, alebo prekážkach v dostupnosti predmetov merania, alebo pri hornej hranici šírky pásu (60 m v intraviláne) alebo ak predmetom merania sú aj existujúce OK, MK v zameriavanom území mimo novo budovaného kábla a jeho pripokládok.

 

 1. V cene položiek 01, 02 a 07 nie je zahrnutý zákres cudzích podzemných inžinierskych sietí. Úč-tuje sa zvlášť položkou 03, vytýčenie a zameranie položkou 04 a prekreslenie z podkladov správcov do digitálneho polohopisu položkou 05. Overenie znamená úradné potvrdenie priebehu vedenia správcom siete, nie overenie priebehu siete meraním v teréne. Podmienkou pre účtovanie položky 03 je uvedenie údajov o navštívených správcoch sietí v technickej správe z geodetického zamerania, t. j. názov správcu, meno pracovníka, adresu. Položka 03 sa účtuje aj v prípade, že existujú digitálne geodetické podklady o inžinierskych sieťach (zo staršieho predrealizačného zamerania alebo z digitálnej mapy) a pre účely spracovania projektovej dokumentácie je potrebné tieto siete overiť. Pri overení bezo zmien oproti podkladom je účtovaná len táto položka, pri vykonaní orientačného zákresu zmien, alebo zamerania oproti podkladom sa účtuje táto položka 03 plus položka 04, resp. 05 v rozsahu vykonaného zákresu, resp. zamerania.

 

 1. Položky 03, 04 a 05 platia len pre telekomunikačné stavby. Pre iné stavby a výkony platí tabuľ-ka výkonov č. 12-1.

 

 1. Pre položky 01, 02, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 a 19 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek, že ak je rozsah výkonov menší ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ. 

 

 1. Pre položky 04 a 05 platí pre účtovanie minimálneho počtu merných jednotiek, že ak je rozsah výkonov menší ako 3 MJ, účtuje sa cena prác za 3 MJ.

 

 • Vyhotovenie dokumentácie navyše (viac ako 4 sady Knihy plánov) nie je v cene zahrnutá a oceňuje sa zvlášť (napr. hodinovými sadzbami, skutočnými nákladmi za kresbu a pod.).

 

 1. Položka 13 obsahuje úpravu digitálneho tvaru v zmysle pokynu odberateľa, dodanie 1-krát dá-tového nosiča, dodanie 1-krát analógovej dokumentácie.

 

Kombinácia podzemného a nadzemného vedenia:

 

 1. V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je menší ako 5 MJ, účtuje sa ce-na prác za 5 MJ podľa položky 06, pri súčasnom meraní pracovného pásu a trasy kábla podľa položky 07.

 

 1. V prípade, že súčet trás podzemného a nadzemného vedenia je väčší ako 5 MJ a zároveň dĺž-ka trasy podzemného vedenia je menšia ako 5 MJ, účtuje sa cena prác za 5 MJ podľa položky 06 plus cena prác za príslušný počet merných jednotiek presahujúcich 5 MJ podľa položky 11 (napr. 600 m nadzemného vedenia plus 300 m podzemného vedenia sa účtuje ako 5 MJ podľa položky 06 plus 4 MJ podľa položky 11).

 

 1. V prípade, že dĺžka trasy podzemného vedenia je väčšia ako 5 MJ cena prác sa vypočíta ako súčet položiek 06 a 11 podľa rozsahu skutočných merných jednotiek.

 

Aktualizačné položky:

 

 1. Položka 14 sa účtuje v prípade, že je potrebné využiť podklady poskytnuté zo strany Slovak Te-lekom, a. s. (ST). Sú v nej zahrnuté práce spojené s obhliadkou predmetnej lokality.

 

 1. Položka 15 sa účtuje v prípade, že do pokladov poskytnutých od ST je pre účely spracovania projektovej dokumentácie potrebné dopĺňať popisné údaje. Výsledkom výkonu podľa položky 15 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa technického predpisu TA 326.

 

 1. Položka 16 sa účtuje v prípade, že poklady poskytnuté od ST je potrebné aktualizovať v rozsahu nevyhnutnom pre spracovanie projektovej dokumentácie (Knihy plánov). Ak je použitá táto položka, nemôže byť súčasne použitá položka 15, t. j. položka 16 zahŕňa aj práce na dopĺňaní popisných údajov. Výsledkom výkonu podľa položky 16 je doplnenie pôvodnej Účelovej digitálnej mapy v samostatnom súbore spracovanom podľa technického predpisu TA 326. V prípade, že rozsah aktualizácie by mal byť viac ako 70 %, účtujú sa v plnom rozsahu položky 01 a 02 alebo 07 a neúčtuje sa samostatne položka 14. Výsledkom výkonov podľa položiek 01, 02 a 07 je potom Účelová digitálna mapa spracovaná podľa technického predpisu TA 326.

 

 1. Položka 17 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie pracovného pásu, ktoré má byť pou-žité pre novú projektovú dokumentáciu, nezodpovedá pravidlám pre určovanie mierok podľa technického predpisu TA 326 (napr. spracovanie zamerania MOK v intraviláne v M 1:1000 má byť využité pre novú líniovú stavbu). Prepracovanie mierky nie je pravidlom, musí byť požadované zodpovedným pracovníkom ST, resp. poskytovateľom dát. Digitálne prepracovanie súborov s trasou kábla (HDPE rúr) a technologických súborov na štruktúru podľa technického predpisu TA 326, v ktorých by malo dôjsť aj k prepracovaniu mierky, sa neoceňuje touto položkou, ale položkou 18.

 

 1. Položka 18 sa účtuje v prípade, že existujúce spracovanie trasy kábla, HDPE rúr alebo káblo-vodu, má byť využité pre dokumentáciu skutočného vyhotovenia novej líniovej stavby v zmysle technického predpisu TA 326 (napr. zafúknutie OK do jestvujúcich HDPE rúr, zatiahnutie kábla do jestvujúceho káblovodu pri existujúcej geodetickej dokumentácii). Táto položka sa použije aj na prepracovanie existujúcich schematických výkresov. 

 

 1. Položka 19 sa účtuje v ojedinelých prípadoch, kedy je potrebné prepracovať digitálny tvar exis-tujúcich polohopisných súborov. Prepracovávanie digitálneho tvaru polohopisu nie je pravidlom a podlieha odsúhlaseniu zodpovedného zamestnanca ST, resp. poskytovateľa dát. Pre spracovanie dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby, do ktorého je preberané predrealizačné zameranie vyhotovené pred platnosťou technického predpisu TA 326 (alebo sú preberané iné podklady od ST), platí, že polohopisné súbory sa neprepracovávajú, t. j. digitálny tvar ostáva v pôvodnej štruktúre.

 

Skupina 14 – MERANIE POTRUBNÝCH ROZVODOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

 

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Zásady tvorby a spracovania geodetickej a digitálnej mapovej dokumentácie (príkaz generálneho riaditeľa SPP č. 21/95)

 

Technologický postup na spracovanie údajov v programovej nadstavbe TePlyn, verzia 3.7, vydaný spoločnosťou SPP, a.s.

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Originály analógovej alebo digitálnej mapy

 

Zoznam súradníc, príp. výšok, a príslušný grafický prehľad číslovania podrobných bodov polohopisu, príp. výškopisu

 

Pre plynové rozvody geodetické porealizačné zameranie skutočného vyhotovenia stavby, vrátane prepojenia na existujúcu distribučnú sieť v analógovej a digitálnej forme, súradnicový systém SJTSK, výškový systém Bpv, 3. trieda presnosti, spracovanie v grafickom systéme Bentley Microstation s geodetickou nadstavbou TePlyn verzia 3.7. a novšia

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby s obsahom: technická správa, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov, súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme

 

Tabuľka výkonov 14-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumen-

táciu – intravilán (3 - 6 ha/1 km)

114

139

02

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu pre projektovú dokumen-

táciu – extravilán (6 - 10 ha/1 km)

95

135

03

100 m

Spracovanie a vykreslenie pozdĺžneho profilu terénu v trase navrhovaného plynovodu/vodovodu

25

38

04

100 m

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení plynovodu/vodovodu

70

76

05

domová prípojka

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky súčasne so zameriavaním

hlavnej trasy

16

19

06

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení plynovo-

du/vodovodu – intravilán

139

152

07

100 m

Polohopisné a výškopisné zameranie a kartografické spracovanie pásu spolu so zameraním skutočného stavu trasy a zariadení plynovo-

du/vodovodu – extravilán

89

95

08

domová prípojka

Zameranie skutočného stavu trasy a zariadení domovej prípojky pri samostatnom meraní prí-

pojky

108

114

09

100 m

Prekreslenie mapy do systému TePlyn z iného digitálneho podkladu

50

58

10

1 km

Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby – VTL plynovod

139

146

11

1 km

Spracovanie výkresu skutočného vyhotovenia stavby – STL plynovod

184

191

 

Poznámky:

 

 1. Šírka pásu v intraviláne je daná zástavbou. V prípade chýbajúcej zástavby a v extraviláne sa zameriava pás široký 30 až 60 m podľa druhu plynovodu.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhujú sa podľa tabu-liek výkonov č. 01-1 a č. 01-2.

 

 1. Položku 03 možno použiť pri vyhotovení pozdĺžneho profilu na žiadosť projektanta v záujmovom území spracovanom podľa položiek 01 a 02. V iných prípadoch pre vyhotovenie pozdĺžneho profilu je nutné použiť tabuľku výkonov č. 11-1.

 

 1. Položky 06 a 07 sa účtujú v prípade, keď záujmové územie nebolo zamerané pred realizáciou stavby plynovodu/vodovodu.

 

 1. Spodná polovica cenového rozpätia položiek 01 až 08 sa použije pri jednoduchých polohopi-soch a pri potrebe zamerania užšieho pásu (podľa druhu plynovodu/vodovodu).

 

 1. Horná polovica cenového rozpätia sa používa pri náročnom polohopise (nepriechodnosť, neprehľadnosť) a pri potrebe zamerania širšieho pásu.

 

 1. V cene položiek 01, 02, 06 a 07 je zahrnuté aj orientačné zobrazenie inžinierskych sietí v teréne ľahko identifikovateľných (pospájanie povrchových znakov sietí vytýčených pre potreby dodávateľa a vykolíkovaných v teréne, sietí dodaných v digitálnej forme). Pokiaľ je potrebné zabezpečiť vyjadrenia správcov sietí a vytýčenie v teréne, účtujú sa zvlášť podľa tabuľky výkonov č. 12-1.

 

 1. Pri rozsahu prác pod 10 MJ sa účtuje cena za 10 MJ. Toto neplatí pre položky 10 a 11.

 

 1. Pri využití iných vhodných digitálnych mapových podkladov obsahujúcich polohopis, výškopis, alebo skutočný stav plynovodov/vodovodov, sa úmerne rozsahu úprav pri tvorbe účelovej mapy účtuje 30 – 70 % z ceny položiek 01 až 08.

 

 1. Tabuľku výkonov je možné použiť pri tvorbe podkladov a spracovaní skutočných stavov ostatných potrubných rozvodov (vodovod, kanalizácia a pod.).

 

 1. Ocenenie podľa položky 08 neobsahuje náklady na vyhotovenie podkladov pre digitálne mapy miest.

 

Skupina 15 – KONTROLNÉ MERANIE A MERANIE SKUTOČNÉHO VYHOTOVENIA STAVIEB

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 73 0422 a STN 73 0422/Z1 Presnosť vytyčovania líniových a plošných stavebných objektov

 

STN ISO 4463-1 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 1: Plánovanie, organizácia, postupy merania a preberacie podmienky

 

STN ISO 4463-2 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 2: Meračské značky

 

STN ISO 4463-3 (73 0423) Metódy merania v stavebníctve. Vytyčovanie a meranie. Časť 3: Zoznam geodetických činností

 

STN 73 0202 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Základné ustanovenia

 

STN 73 0203 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné tolerancie

 

STN 73 0204 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Zásady výpočtu

 

STN 73 0212 a STN 73 0212/Z1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti

 

STN 73 0212-6 Geometrická presnosť vo výstavbe. Kontrola presnosti. Časť 6: Štatistická analýza a prebierka

 

STN 73 0220 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Navrhovanie presnosti stavebných objektov

 

STN 73 0221 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Výpočet presnosti

 

STN 73 0225 a STN 73 0225/Z1 a STN 73 0225/Z1/O1 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Funkčné odchýlky pozemných stavieb 

 

STN 73 0270 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola pozemných stavebných objektov

 

STN 73 0275 a STN 73 0275/a Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrolné meranie líniových stavebných objektov 

 

STN 73 0280 Presnosť geometrických parametrov vo výstavbe. Kontrola presnosti rozmerov a tvarov stavebných dielcov

 

STN 01 3410 Mapy veľkých mierok. Základné a účelové mapy

STN 01 3411 a STN 01 3411/Z1 Mapy veľkých mierok. Kreslenie a značky (poznámka: predpis bol zrušený, jeho obsah bol vložený do nového predpisu STN 01 3410)

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

 

Číselné a grafické znázornenie meraných parametrov

 

Porovnanie meraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách

 

Dokumentácia skutočného vyhotovenia stavby s obsahom: technická správa, zoznam súradníc a výšok podrobných bodov, súbor údajov obsahujúci polohopis, popis, prípadne výškopis v digitálnej aj grafickej forme

 

Tabuľka výkonov 15-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

bod

Stavebné objekty s priestorovou skladbou

8

16

02

bod

Stavebné objekty líniové – cestné, železničné, vodné toky, inžinierske siete

8

16

03

bod

Mosty, tunely, štôlne

12

24

04

bod

Technologické zariadenia

15

30

 

Poznámky:

 

a) Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 15-1 menší ako 15 MJ, účtuje sa cena za 15 MJ.

Skupina 16 – VYHOTOVENIE DOKUMENTÁCIE SKUTOČNÉHO STAVU BUDOV

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

STN 01 3400 a STN 01 3400/a Výkresy v stavebníctve. Názvoslovie pre výkresy v stavebníctve

 

STN 01 3402 Výkresy v stavebníctve. Popisové pole

 

STN 01 3404 Výkresy v stavebníctve. Špecifikácia. Základné ustanovenia

 

STN EN ISO 7437 (01 3438) Technické výkresy. Výkresy pozemných stavieb. Základné pravidlá na kreslenie výkresov stavebných dielcov (ISO 7437:1990)

 

STN EN ISO 9431 (01 3401) Výkresy v stavebníctve. Plochy na výkresovom liste určené na kreslenie, text a titulný blok (ISO 9431:1990)

 

STN 01 3420 Výkresy pozemných stavieb. Spoločné požiadavky a kreslenie

 

STN 01 3431 Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie striech

 

STN 01 3433 a STN 01 3433/Z1 Výkresy pozemných stavieb. Kreslenie priestupov, výklenkov a drážok

 

STN EN ISO 4157-1 (01 3420) Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 1: Budovy a ich časti (ISO 4157-1:1998)

 

STN EN ISO 4157-2 (01 3420) Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 2: Názvy a čísla miestností (ISO 4157-2:1998)

 

STN EN ISO 4157-3 (01 3420) Výkresy pozemných stavieb. Systémy označovania. Časť 3: Evidenčné čísla miestností (ISO 4157-3:1998)

 

Prípadne iné STN, EN a ISO normy týkajúce sa technických výkresov alebo výkresov v stavebníctve

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Pôdorysy, pozdĺžne rezy, priečne rezy a pohľady v analógovej a digitálnej forme

 

3D vizualizácie, fotodokumentácia

 

Tabuľka výkonov 16-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

1 m2

Objekty s jednoduchým pôdorysom, rovné, omietnuté stropy, vodorovné rezy, mierky 1:50 a 1:100

2

4

02

1 m2

Objekty s členitým pôdorysom, stropy trámové alebo klenuté, vodorovné rezy

4

6

03

1 m2

Zvislé rezy a pohľady

2

4

04

1 m2

Vloženie kót a iných mier výkresov

1

1,2

 

Poznámky:

 

 1. Polohové a výškové zameranie objektu vrátane priľahlého územia sa oceňuje podľa tabuľky výkonov č. 03-1 Účelové mapy veľkých mierok.

 

 1. Cena za dokumentáciu kostolov, objektov s náročnou architektúrou, zrúcaniny, alebo úplne poškodené objekty, prípadné práce vyžiadané odberateľom nad rámec predpísanej dokumentácie sa určí na základe individuálnej kalkulácie.

 

 1. Náklady na zriaďovanie geodetických bodov vo vnútri budov nie sú v tabuľke zahrnuté, navrhu-jú sa podľa tabuliek výkonov č. 01-1, č. 01-2 a č. 09-1.

 

 1. Celkový počet MJ je súčtom plôch všetkých meraných podlaží.

Skupina 17 – MERANIE POSUNOV A PRETVORENÍ

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č.119/2016 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru

 

STN 73 0405 Meranie posunov stavebných objektov

 

STN 73 2030 a STN 73 2030/a Zaťažovacie skúšky stavebných konštrukcií. Spoločné ustanovenia

 

STN 73 6209 a STN 73 6209/a Zaťažovacie skúšky mostov

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa

 

Definícia a realizácia vzťažného systému a jeho vzťah k záväzným geodetickým systémom

 

Situácia rozmiestnenia vzťažných a pozorovaných bodov

 

Zoznam súradníc a výšok vzťažných a pozorovaných bodov

 

Relatívne charakteristiky presnosti pozorovaných bodov voči vzťažným bodom, stredné súradnicové chyby, v prípade viac etapových sietí kovariančná matica bodov

 

Číselné a grafické znázornenie posunov, geodetická interpretácia dosiahnutých výsledkov

 

Tabuľka výkonov 17-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

 

 

 

Min. cena

Max. cena

 

 

MERANIE A VYHODNOTENIE ZVISLÝCH POSUNOV

 

01

bod

V kategórii nivelácie N1 a N2

35

40

02

bod

V kategórii nivelácie N3

30

35

03

bod

V kategórii nivelácie N4 a N5

25

30

 

 

MERANIE A VYHODNOTENIE

 

04

bod

Horizontálnych posunov

42

50

05

bod

Priestorových posunov

65

80

 

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 17-1 menší ako 10 MJ, účtuje sa cena za 10 MJ.

 

 1. Presnosť nivelácie je charakterizovaná nasledujúcimi hodnotami základných stredných kilomet-rových chýb:

 

N1 – m = 0,7 mm

N2 – m = 1,0 mm

N3 – m = 1,7 mm

N4 – m = 5,0 mm

N5 – m = 10,0 mm

 

 1. Zaťažovacie skúšky mostov a iných stavebných konštrukcií sa touto tabuľkou neoceňujú.

 

 1. Pripojenie na vzťažné body a overenie východiskových bodov sa oceňuje podľa tabuliek výko-nov č. 01-1 a č. 01-2. Iné špeciálne požiadavky sa oceňujú hodinovými sadzbami.

 

 1. Pri meraniach v podzemí sa k jednotlivým položkám účtuje prirážka až do výšky 100 %.

 

 1. Kontinuálne merania a vyhodnocovania posunov sa oceňujú individuálnou kalkuláciou. 

Skupina 18 – MERANIE GEOMETRICKÝCH PARAMETROV ŽERIAVOVÝCH DRÁH

 

Kvalitatívne podmienky:

 

Kvalitatívne podmienky vyplývajú z jednotlivých ustanovení právnych a technických predpisov v aktuálnom znení, ktoré predstavuje súbor nasledovných predpisov:

 

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Úradu geodézie, kartografie a katastra SR č. 300/2009 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii v znení neskorších predpisov

 

Vyhláška Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 508/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci s technickými zariadeniami tlakovými, zdvíhacími, elektrickými a plynovými a ktorou sa ustanovujú technické zariadenia, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov

 

STN EN 1993-6 (73 5130) a STN EN 1993-6/NA (73 5130) Eurokód 3. Navrhovanie oceľových konštrukcií. Časť 6: Žeriavové dráhy

 

STN EN 1090-1+A1 (73 2601) Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 1: Požiadavky na posudzovanie zhody konštrukčných dielcov (Konsolidovaný text)

 

STN EN 1090-2 (73 2601) Zhotovovanie oceľových a hliníkových konštrukcií. Časť 2: Technické požiadavky na oceľové konštrukcie

 

STN ISO 4306-1 (27 0000) Žeriavy. Slovník. Časť 1: Všeobecne

 

STN 27 0101, STN 27 0101/a a STN 27 0101/b Žeriavy. Navrhovanie oceľových konštrukcií žeriavov

 

STN ISO 12488-1 (27 0201) Žeriavy. Tolerancia kolies a pojazdových dráh žeriava a mačky. Časť 1: Všeobecne

 

STN 27 2435 Žeriavové dráhy dočasné

 

Kopáčik, A. a kol., Geodézia v priemysle, ISBN 978-80-227-4661-8, STU Bratislava, 2016

 

Dodacie podmienky:

 

Technická správa s konštatovaním, že stavba, prípadne príslušné technologické zariadenie spĺňa alebo nespĺňa kritériá projektu alebo normy

 

Číselné a grafické znázornenie meraných parametrov, smerového a výškového priebehu koľajníc, rozpätia mostu

 

Porovnanie meraných údajov s krajnými hodnotami uvádzanými v projekte alebo v normách Tabuľka výkonov 18-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

 

URČOVANIE PRIESTOROVÝCH VZŤAHOV ŽERIAVOVÝCH DRÁH

01

10 m

Koľajnice v úrovni terénu

44

50

02

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkami

76

95

03

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni s lávkou na jednej strane

105

125

04

10 m

Koľajnice vo zvýšenej úrovni bez lávok

146

152

05

10 m

Určenie rozpätia mostu mostového žeriavu

135

152

06

10 m

Žeriavová dráha v oblúku a atypická žeriavová dráha

230

280

Poznámky:

 

 1. Ak je rozsah výkonov podľa tabuľky výkonov č. 18-1 menší než 5 MJ, účtuje sa cena za 5 MJ.

 

 1. Cena za určenie geometrických parametrov žeriavu alebo žeriavového mostu sa navrhuje indi-viduálnou kalkuláciou. 

Skupina 19 – HODINOVÉ SADZBY

 

Ohľadne kvalitatívnych a dodacích podmienok pozri kapitolu VI. Všeobecné kvalitatívne a dodacie podmienky.

 

Tabuľka výkonov 19-1

 

Položka

MJ

Výkon

Rozpätie ceny v €

Min. cena

Max. cena

01

hodina

Hodinová sadzba za výkon autorizovaného geodeta a kartografa alebo oprávneného projektanta

pozemkových úprav

65

130

02

hodina

Hodinová sadzba geodeta a kartografa s VŠ

50

65

03

hodina

Hodinová sadzba geodeta a kartografa s ÚSO

25

35

04

hodina

Hodinová sadzba figuranta, resp. pomocného technického pracovníka

15

20

05

hodina

Hodinová sadzba plne vybavenej viacčlennej geodetickej meračskej skupiny

75

100

06

hodina

Hodinová sadzba plne vybavenej jednočlennej geodetickej meračskej skupiny

50

65

07

hodina

Hodinová sadzba kancelárskej prípravy podkladov pre terénne práce, geodetické výpočty, prí-

prava meračských náčrtov, zaobstaranie potrebných podkladov a vyjadrení, kompletizácia vý-

sledných elaborátov Dokumentácie skutočného vyhotovenia stavby (DSVS) a pod.

25

65

 

Poznámky:

 

 1. Touto tabuľkou sa oceňuje autorizačné overenie, geodetické a negeodetické práce, či výkony potrebné k zaisteniu konkrétnej geodetickej zákazky, ktoré nie sú obsahom žiadnej z tabuliek tohto cenníka, ako aj konzultácie a poradenstvo.

 

 1. Hodinovými sadzbami sa oceňujú aj nutné bezpečnostné hliadky.

 

 1. V položkách nie sú zahrnuté náklady na dopravu.

 

 1. Špeciálne geodetické a kartografické práce ako fotografovanie dronmi, pozemné statické alebo mobilné laserové skenovanie, ako aj spracovanie takto získaných údajov odporúčame oceňovať pomocou individuálnej kalkulácie, ktorá vychádza z položiek 05 a 06, resp. 02 a 03 hodinových sadzieb, so zohľadnením hodnoty použitej techniky a nákladov na dopravu.

47 z 48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISBN 978-80-570-2620-4

48 z 48