Adresný bod stavby ku kolaudácií ADR Bod

 

ZAMERANIE ADRESNÉHO BODU STAVBY RODINNÉHO DOMU

Podľa zákona č.125/2015 Z.z. o registri adries platným od 1.7.2015

 

 

 

 

 

Na základe oznámenia o vydaní zákona o registri adries a vykonávacej vyhlášky.

 

Dňa 1. júla 2015 nadobudol účinnosť zákon č. 125/2015 Z. z. o registri adries

 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) ako aj vyhláška Ministerstva

 

vnútra Slovenskej republiky č. 142/2015 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o registri adries

 

(ďalej len „vyhláška“).

 

 

Tento geodetický elaborát zamerania adresného bodu je jednou z listín nevyhnutných pre úspešnú

kolaudáciu a pridelenie súpisného čísla novostavby,

      Výkres adr bod.pdf