Vytýčenie hranice pozemku   

z dôvodu:

- neznateľných hraníc v teréne (polia, lesy)

- stavby na pozemkoch bez oplotenia

- osadenie stavby do hranice pozemku

- dodržanie predpísaných odstupov stavby od vlastníckych hraníc podľa stavebného zákona.

- overenie priebehu jestvujúceho oplotenia - kontrolné vytýčenie

- obnova parciel pozemkového katastra - v  zjednodušenej evidencií stav E-KN do stavu C-KN.

- pre účely kúpy ,alebo predaja  nehnuteľnosti.

 

Vytýčenie hraníc prebieha vo viacerých krokoch:

- príprava z aktuálnych (už vyhotovených GP)  a historických podkladov , informácia o priebehu hranice z archívu ,katastrálneho úradu starší obsah už vyhotoveného mapového fondu.

- zameranie  identických bodov medzi jestvujúcou skutočnosťou  a typom spravovanej katastrálnej mapy .

- transformácia katastrálnej mapy na zameranú skutočnosť.

- doručenie  pozvánok k vytýčeniu všetkým dotknutým(susedom) vlastníkom..

- zaslanie  dokumentácie o vytýčení hranice všetkým dotknutým  vlastníkom a odovzdanie dokumentácie na katastrálny úrad- pracovisko.


Vytýčením vlastníckej hranice sa nezakladajú ani nemenia právne vzťahy k dotknutým  pozemkom!

Spresnenie hraníc

Predísť sporom so susedmi

Nechať si spresniť hranice pozemku

     Vplyvom nejednotného pôvodu katastrálnych máp na našom území a rôzne presnosti zameriavania zmien v minulosti obsahuje kataster nehnuteľnosti údaje o polohe lomových bodov hraníc pozemkov s výrazne rôznou polohovou presnosťou. Na tej závisí i miera spoľahlivosti výsledku prípadného vytýčenia hranice podľa údajov katastra a presnosti evidovanej výmery.

     Pokiaľ kataster nehnuteľnosti obsahuje údaje o vašom pozemku s nižšou presnosťou, tak spresnenie pozemku stojí za úvahu. Hlavne v súvislosti s ďalšími zmenami (vytýčenie pozemku, delenie pozemku, doplnenie katastra nehnuteľnosti o pozemok dosiaľ evidovaný stav E-KN zjednodušeným spôsobom…)

     Katastrálny zákon umožňuje zapísať do katastra nehnuteľnosti presnejšie údaje o polohe takýchto jestvujúcich hraníc pozemkov, na ktorých priebehu sa vlastníci zhodujú, a spresniť v katastri takto evidované výmery pozemkov. Zápis uskutoční katastrálny úrad na podklade ohlásenia vykonaného minimálne jedným z vlastníkov, ohlásenie musí byť doložené súhlasným prehlásením všetkých vlastníkov dotknutých pozemkov. Neoddeliteľnou súčasťou tohto súhlasného prehlásenia o zhode na priebehu hranice musí byť geometrický plán, v ktorom sú súradnice lomových bodov určené s potrebnou presnosťou.