Geometrické plány:

Čo je geometrický plán?

Geometrický plán je grafickým znázornením nehnuteľností, ktoré vzniknú rozdelením alebo zlúčením nehnuteľností,

vyjadruje stav nehnuteľností pred zmenou a po zmene s uvedením doterajších a nových parcelných čísel, výmer, druhov

pozemkov a ďalších údajov. Geometrický plán je aj grafickým znázornením vecného bremena k časti pozemku.

 

Najčastejšie druhy geometrických plánov :

     -   na zameranie pozemku  (oddelenie / rozdelenie / zlúčenie)

     -   na zameranie novostavby na vydanie kolaudačného rozhodnutia

     -   na zameranie rozostavanej stavby  (na poskytnutie hypotekárneho úveru)

     -   na určenie vlastníckych práv k nehnuteľnostiam  (na majetkoprávne usporiadanie) 

     -   na zriadenie vecného bremena  (na vyznačenie práva prechodu alebo na uloženie inžinierskych sietí na cudzom pozemku)